Geoprivacy initiative: Geoprivacy, confidentiality and data sharing in research & practice (kick-off 20 October 2021- 30/06/2022)

Geoprivacy initiative

Geoprivacy, confidentiality and data sharing in research & practice

KTH – MoU – SU

kick-off 20 October 2021- 30/06/2022

REGISTRATION LINK

Motivation och syfte

Forskning och praktik har blivit alltmer beroende av geodata. Denna utveckling skapar efterfrågan av nya sekretessbevarande sätt för datadelning och lagring. Egenskaperna hos georefererad data utgör unika utmaningar för digital säkerhet och integritet.

Målet med Geoprivacy-initiativet är att skapa arenor för diskussion om hinder och metoder för datalagring och delning i syfte att stödja en växande geospatial tvärvetenskaplig forskargemenskap, nära kopplat till samhällets krav. Avsikten är att främja nya samarbeten och på längre sikt att bygga internationella team för reproducerbarhet och datadelning inom forskningen i linje med FN: s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Vårt tvärvetenskapliga team består av representanter från många discipliner inom de tre universiteten (geografi, kriminologi, stadsplanering, ekonomi, etik och filosofi, datavetenskap och teknik) i samarbete med praktiker. Vi drar nytta av vår erfarenhet och expertis inom dessa områden för att diskutera utmaningar med integritet inom området geodata och att för att utforska områden för framtida arbete med att identifiera hållbar praxis.

Kick off – 20 oktober 2021

Det första mötet ägnas åt brainstorming och kartläggning av det aktuella läget i frågor om geoprivacy och integritet samt datadelning och lagring i Sverige, Storbritannien och på andra ställen. På grund av förutsägbara rumsliga beteendemönster kan geodata vara mycket identifierbara, även när man är noga med att anonymisera. Vägledning enligt GDPR, dataetisk vägledning och uppförandekoder för dataanvändare tillhandahåller vissa lösningar (t.ex. säker datalagring och protokoll) men dessa är inte utan problem. De unika utmaningarna kring geodata är ett relativt outforskat område.

Varje workshop kommer att dokumenteras och göras tillgänglig på en gemensam webbplats för detta nätverk – men även i  bloggar, flöden i sociala medier och liknande. När det är relevant kommer våra studenter i Stockholm och i Manchester att medverka i dessa aktiviteter.

Vårt framtida samarbete kommer främst att baseras på en serie möten (3-4 webinarier) med start den 20 oktober 2021 och avslut den 30 juni 2022, samt ett kollokvium i Stockholm som arrangeras av KTH och SU våren 2022. Extra aktiviteter om integritet och geodata (inklusive ett webinarium för doktorander, studenter och praktiker samt yngre forskare) kommer också att erbjudas.

Varför är geoprivacy viktigt?  Ett internationellt perspektiv

De senaste framstegen och den utbredda användningen av ett brett spektrum av geospatial teknik (t.ex. GPS-utrustade mobiltelefoner och sensorer) i människors dagliga liv har inlett en tid med geospatiala big data. Med hjälp av denna teknik kan enorma mängder personliga platsdata samlas in utan medgivande från databidragare. På grund av den exakta positioneringen som denna data innehåller har den stor potential att röja människors identitet genom en process som kallas spatial reverse engineering. Personlig integritet är således ett viktigt område i en tid med geospatiala big data. Databidragare riskerar att identifieras och att deras personliga integritet kränkas om deras data inte hanteras korrekt. I den här presentationen kommer jag att diskutera hur geoprivacyfrågor kan hanteras baserat på mitt arbete med geoprivacy-skydd (t.ex. geomaskeringsmetoder och Geospatial Virtual  Data Enclave [GVDE], som försöker möjliggöra delning av geospatiala data samtidigt som man skyddar enskildas geoprivacy och datasekretess). Möjligheterna och utmaningarna för datadelning från publika organisationer till akademin kommer att diskuteras. Med utgångspunkt i min studie om kontrollåtgärder mot COVID-19 i tre länder, kommer jag att belysa de faktorer som påverkar människors oro gällande geoprivacy och acceptans av dessa åtgärder samt vilka COVID-19-kontrollåtgärder som sannolikt kommer att vara effektiva utifrån människors acceptans av dessa åtgärder.

 

REGISTRATION LINK

KTH – team coordinator

 

 

Prof. Vania Ceccato, vania.ceccato@abe.kth.se

 

 

 

MoU – team coordinator

 

Dr. Reka Solymosi, reka.solymosi@manchester.ac.uk

 

 

 

SU – team coordinator

Dr. Ulf Jansson, Ulf.Jansson@humangeo.su.se

 

 

 

Discussant

Julian Tait, Open Data Manchester CIC

20 october 2021 / KICK-OFF event!

12:00 CET

 

 

Why geoprivacy matters? An international perspective

RECORDING

 

 

Prof. Kwan Mei-Po, Dpt. of Geography and Resource Management and Institute of Space and Earth Information Science, The Chinese University of Hong Kong, China

 

 

Recent advances and widespread use of a wide range of geospatial technologies (e.g., GPS-equipped mobile phones and sensors) in people’s daily life have ushered in the era of geospatial big data. With the help of these location-aware technologies, enormous amounts of personal location data can be collected without the notice of data contributors. However, because of the precise locations they contain, these data have considerable potential for disclosing people’s identity through a process known as spatial reverse engineering. Personal privacy is thus a significant concern in the era of geospatial big data. Data contributors are at the risk of being identified and having their personal privacy violated if their data are not handled properly. In this presentation, I will discuss why geoprivacy matters and how geoprivacy issues may be addressed based on my work on geoprivacy protection (e.g.. geomasking methods and the geospatial virtual data enclave [GVDE] that seek to enable the sharing of geospatial data while protecting individual geoprivacy and data confidentiality). The opportunities and challenges of data sharing from pubic organizations to academia will be discussed. Drawing upon my study on COVID-19 control measures in 3 countries, I will highlight the factors that affect people’s geoprivacy concerns for and acceptance of these measures and what COVID-19 control measures are likely to be effective based on people’s acceptance of these measures.

 

24 november 2021 

Barriers and facilitators of data sharing

RECORDING

This seminar will bring together world-leading experts in data privacy, population geography, and criminology to discuss the main barriers and facilitators for geographic data sharing, including issues around data confidentiality and the need for Statistical Disclosure Control assessments, the selection of adequate levels of geographic aggregation, and practicalities around access to data and data management.

This seminar is part of the Geoprivacy initiative, a collaborative project between the University of Manchester, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, and Stockholm University.

 

The speakers

Prof. Mark Elliot (University of Manchester, UK) – Mark’s research is focused on data privacy and statistical disclosure control. He founded the Confidentiality and Privacy Research Group (CAPRI) in 2002 and leads the UK Anonymisation Network.

 

Prof. Bo Malmberg (Stockholm University, Sweden) – Bo’s research interests include population geography with a focus on residential segregation and neighborhood effects. He will discuss how to aggregate register data without losing geographical detail.

SLIDES

 

Prof. Marcelo Aebi (University of Lausanne, Switzerland) – Marcelo’s research is focused on international comparisons of crime. He is head of the Council of Europe’s Annual Penal Statistics and Executive Secretary of the European Society of Criminology.

PROJECT https://wp.unil.ch/space

 

Dr. Oli Hutt (Crest Advisory, UK) – Oli is the Strategy and Insight Manager at Crest Advisory. He has extensive research using police recorded crime data to measure spatial and temporal trends in crime at the level of micro places. Oli managed a secure data research facility at University College London – the first of its kind in Europe.

SLIDES

 

The seminar will be chaired by Dr. Eon Kim from the University of Manchester, UK.

 

REGISTRATION LINK

Lämna ett svar