Trygghet på väg 2.0

Målet var att öka kunskapen om trygghet under resande med fokus på påverkan av järnvägstationsmiljöer och resenärers trygghetsbehov. Vi vill lyfta fram internationella forskningsresultat och kunskap från vårt projekt, redovisa utmaningar och möjligheter i nuvarande avreglerat system och diskutera möjligheter för att främja trygghetshöjande åtgärder i järnvägsstationsmiljö.

Seminariuminspelning här
Presentationsbilder här

I  “Stationsmiljön, brott och resenärers trygghet” rappoterar vi vilken kunskap som finns internationellt om vad som påverkar brott och otrygghet på stationerna. Forskning under flera decennier visar kopplingar mellan typ och kvalitet på den fysiska och sociala stationsmiljön och passagerarnas trygghet. Litteratursammanställningarna tydliggör att trygghet är ett komplext fenomen som ofta är beroende av interaktioner mellan många olika faktorer: plats-, sociala- och individuella karaktäristika.

Rapportera här

Leave a Reply