PRAKTIKHÖRNET

Brottsförebyggande arbete i Dalarna

Som en del av arbetet med att stärka det brottsförebyggande arbetet i Sverige har länsstyrelserna fått i uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. Länsstyrelsen ska bland annat stödja kommunerna i deras kunskapsbaserade arbete, bidra till erfarenhetsutbyte mellan kommuner samt stödja kompetensutveckling och utbildningsinsatser. Tor Lundberg, som är regional samordnare för brottsförebyggande arbete, berättar nedan om arbetet på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar sedan några månader Tor Lundberg med detta uppdrag. Hans första åtgärd inom ramen för det nya uppdraget var att besöka alla kommuner för att träffa de personer som arbetar som brottsförebyggande samordnare. Detta för att öka kunskapen kring hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i de olika kommunerna och vilket behov av stöd från länsstyrelsen de har. En viktig slutsats från dessa kommunbesök är att det pågår mycket goda initiativ runt om i länet. Dock finns inte så mycket erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i dagsläget, så där har länsstyrelsen en viktig roll att fylla.

Mötet i veckan i Falun, fokus på brottsförebyggande arbete i Dalarna och diskussion om de goda initiativen i länet.

Dalarna är ett till ytan stort län med delar som är relativt glest befolkade, framförallt i de norra och västra delarna. Falun är residensstad och med sina 57 000 invånare också den befolkningsmässigt största kommunen, tätt följt av grannkommunen Borlänge med cirka 51 000 invånare. Totalt finns 15 kommuner i länet, flera av dem har under eller strax över 10 000 invånare. Förutsättningarna för att bedriva brottsförebyggande arbete är ganska varierande i de olika kommunerna. I de befolkningsmässigt mindre kommunerna arbetar ofta den brottsförebyggande samordnaren med brottsförebyggande frågor på endast en mindre procent av sin arbetstid, ibland är en och samma person samordnare för exempelvis brottsförebyggande arbete, ANDT, krisberedskap och våldsbejakande extremism. I de befolkningsmässigt större kommunerna har samordnarna mer tid avsatt för att arbeta med brottsförebyggande frågor.

I varje kommun arbetar man ambitiöst med att lösa de lokala problemen utifrån befintliga resurser. En återkommande problematik som lyftes vid kommunbesöken är den ansträngda personalsituationen som råder för Polismyndigheten inom Polisområde Dalarna. Kommunerna vittnar om mycket engagerade kommunpoliser som dock är relativt ensamma i sitt brottsförebyggande arbete. Detta innebär svårigheter inte minst i arbetet med medborgarlöften då den operativa resurs som ska arbeta med genomförandet av medborgarlöften ofta saknas, vilket i sin tur riskerar att leda till urvattnade medborgarlöften.

Efter att alla kommuner besökts bjöd länsstyrelsen in alla kommunala samordnare till ett nätverksmöte på länsstyrelsen i Falun för att informera om länsstyrelsens samordnande uppdrag, länsstyrelsens övriga arbete rörande social hållbarhet samt det nya brottsförebyggande programmet. Eftermiddagen ägnades åt att tillsammans diskutera och utforma en regional anpassning av det samordningsuppdrag som länsstyrelsen fått.

Trots ovan nämnda utmaningar var det en engagerad och positiv skara som träffades i Falun för att diskutera framtida samarbete. Det faktum att de kommunala samordnarna ofta arbetar med andra frågor än endast brottsförebyggande innebär att det finns en mycket bred kompetens inom det regionala nätverket både vad gäller social och situationsbaserad prevention, något som bådar mycket gott inför framtida utmaningar. Uppfattningen i gruppen var att man såg positivt på länsstyrelsens nya uppdrag och redan på första mötet identifierades ett flertal teman/områden där det fanns intresse av kompetensutveckling och utbildningsinsatser. Givet den stora kunskap och erfarenhet som finns i gruppen kommer nätverksträffarna också innebära ett bra tillfälle för kommunerna att lära av varandra och sprida goda exempel från arbete som görs runt om i länet.

Om du vill veta mera om deras arbete, kontakta Tor Lundberg, regional samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen i Dalarnas län, tel. 010-225 04 35