Trygghet och brottsförebyggande förändringsarbete

Säkraplatser Väst informerar:
”Trygghet och brottsförebyggande förändringsarbete” genomförde Säkraplatser Väst den 19 oktober sin andra konferens, denna gång i Gårdsten, Göteborg. Konferensen var välbesökt med drygt 140 anmälda.

 

Gårdsten är en del av stadsdelen Angered och har under en 20-årsperiod genomgått stora förändringar särskilt genom Gårdstensbostäders omfattande insatser. Jehan Mansour (Säkerhets- och förvaltningschef på Gårdstensbostäder) gjorde en engagerande presentation och berättade bl a att brottsligheten (mätt i antal anmälda brott) sedan 1990-talets slut minskat till cirka hälften. Göteborg som helhet ligger kvar på ungefär samma nivå under hela perioden. Gårdstensbostäder har infört ett system med trygghetsvärdar som finns ute i området, har genomfört olika CPTED-orienterade fysiska åtgärder och arbetar fortsatt också med andra former av situationell prevention. Bolaget har startat en fritt tillgänglig hälsostuga som arbetar med folkhälsofrågor, stödjer organisationer i området och arbetar nära tillsammans med Angereds stadsdelsförvaltning och polisen. Jehan redovisade också en del siffror som ackompanjerar denna utveckling: fastighetsvärdet har ökat från 150 Mkr till 1 682 Mkr; av 2751 lägenheter stod i processens början 823 tomma, nu är den siffran noll. ”Vision 2025” innebär att 1500 nya bostäder ska byggas på 10 år, och det finns nu nio byggare i Gårdsten varav flera privata byggbolag. Antal invånare har ökat från 5900 till ca 9500; och antal företag har ökat från 8 till 50 på 20 år. Efter lunch genomfördes också en ”På-plats-presentation av Gårdsten” där Jehan tillsammans med kollegorna Anki Caspersson (Kommunikatör) och Bashkim Fetahi (Huschef) gick runt med tre olika grupper och visade på genomförda åtgärder och samtidigt redovisade effekter på utvalda fysiska platser i området.

Konferensen innehöll också ett mindre block om bilbränder. Efter Jehan Mansours presentation överlämnade Rickard Silva, dagens moderator (Utvecklingsledare på Social resursförvaltning, Göteborgs stad och medlem i Säkraplatser Västs styrgrupp), ordet till Jari Kuosmanen (Docent, Socialt arbete, Göteborgs universitet) som talade under rubriken ”Brinner bilar bättre i bespottade bostadsområden?     ”. Utifrån ett fokus på maskulinitet i kriminella grupper och baserat dels på intervjuer med ett sextiotal professionella, dels livsloppsintervjuer med tjugo män med erfarenhet från gäng, diskuterade Jari bilbränder som ett slags signaleldar i mandoms- och inträdesprov. Hans analys inbegrep både sociala och situationella faktorer i unga mäns resor från utanförskap och känslor av skam och hat till innanförskap i kriminella grupper kännetecknat av nya känslor av revansch, stolthet och respekt, med kriminalitet såsom bl a bilbränder som verktyg för att komma in i och upprätthålla platsen i gruppen. Efter Jari Kuosmanens presentation hölls en paneldebatt under Rickard Silvas ledning med rubrik ”Fungerar situationell prevention mot bilbränder?”. I debatten deltog Micael Björk (Docent, Sociologi och arbetsvetenskap, GU); Lisa Pedersen (Trygghetschef, Stadsdelsförvaltningen Angered); Ulf Merlander (Lokalpolisområdeschef, Storgöteborg Nordost); Amir Torkalinaghipoor (Chef Parkeringsservice; Göteborgs Stads Parkering AB); och Anders Lindstrand (Utredningschef, Försäkringsbolaget If).

Konferensen avslutades med en föreläsning under rubriken ”The Right Amount of Panic: How Women Manage Being in Public Space” av Fiona Vera-Gray (Dr, Durham Law School, Durham University, United Kingdom). Hon presenterade forskningsresultat från Storbritannien, dels om kvinnors utsatthet för olika slags kränkningar och sexualiserat våld, från visslingar till våldtäkt, dels om kvinnors sätt att både undvika att utsättas och hantera de kränkningar och det våld de utsätts för. Fiona noterade också att kvinnor i debatten om sexuellt våld ofta får höra att de måste lära sig att undvika sådant våld genom att inte klä sig utmanande och inte röra sig på vissa platser. Hon betonade dels att detta både är patriarkalt mästrande och ett sätt att ”blame-the-victim”, men också ett slags förnekande av det mycket omfattande arbete med att ”manage being in public space” som kvinnor tvingas börja lära sig redan från barnsben. Hennes forskning pekade på att om inte kvinnor dagligen ägnade sig åt detta arbete med att undvika manliga kränkningar och manligt våld, skulle brottsstatistiken se ännu värre ut än vad den gör. Föreläsningen väckte flera tankar och frågor från engagerade åhörare. Efter en längre frågestund summerades och avslutades konferensen av moderator Rickard Silva.

Rapportör: Michael Landzelius, koordinator Säkraplatser Väst.