Student Blog

Koppla Samman – Ett kritiskt stadsplaneringsprojekt i en tid av förtätning

Koppla Samman – Ett kritiskt stadsplaneringsprojekt i en tid av förtätning

En tid av förtätning

Runt om i större städer i Sverige förtätas det och bostadsbristen är fortfarande ett faktum, så även i Huddinge kommun i södra Stockholm. Vid Flemingsbergs tågstation, söder om Huddinge centrum, planeras nu ett stort område som kallas Flemingsbergsdalen. Flemingsbergsdalen ska ligga i direkt anslutning till tågstationen och innehålla handel, service, kontor och bostäder. Bortom Flemingsbergsdalen ligger ett annat område, Visättra. Visättra är byggdes från början under miljonprogrammets framfart, och har sedan dess utökats med bebyggelse från olika tider.

Mellan Visättra och det planerade Flemingsbergsdalen ligger ett naturområde. Naturområdet är ungefär en kilometer långt och med varierande bredd, och sträcker sig som en barriär mellan stadsdelarna. Topografin är svår, och hela området är praktiskt taget en sluttning mot nordväst. Med examensarbetet Koppla Samman, kommer jag undersöka hur Flemingsbergsdalen och Visättra skulle kunna kopplas ihop i det här naturområdet. Projektet drivs framåt av två teman, upplevd trygghet och tillgänglighet.

Bild 1. Utsnitt av projektområdet. Illustration av Ellen Forsberg.

Ett kritiskt stadsplaneringsprojekt

Ett kritiskt projekt, eller normkritiskt projekt, testar, problematiserar och diskuterar metoder, verktyg och teman på ett sätt som inte är enligt normen eller förutsägbart. Det betyder inte att arbetssättet som används idag är fel eller dåligt, utan att det är viktigt att förstå dess påverkan på ett projektresultat.

Att fokusera på ett område som enbart är geografiskt avgränsat genom att det ligger mellan två redan definierade områden är inte något som syns särskilt ofta. Planering går således ofta ut på att identifiera separata områden, och planera dem utifrån deras enskilda förutsättningar. Ofta tittar man på kopplingar till andra områden, men det är inte projektens huvudsakliga frågeställning. I det här projektet vänder jag mig kritiskt till att titta på ett område i taget, och testar ett nytt sätt att geografiskt avgränsa ett projekt. Att titta på gränslandet mellan områden är viktigt, speciellt om fokus läggs på att koppla ihop eller förstärka samband. Projektet tittar även på konstrasten mellan att planera jämsides ett befintligt område, respektive ett nytt. Hur historien möter framtiden är en viktig fråga, inte minst när det kommer till värdesättandet av det befintliga och hur vi arbetar mot segregation.

Ett annat viktigt förhållningssätt i projektet är att arbeta med andra verktyg än enbart den tvådimensionella planen. Ett viktigt verktyg är en fysisk situationsmodell som visar området som en helhet, men som också är ett tydligt kommunikationsmedel för både arkitekter och planerare, men också för medborgare. Istället för att arbeta med modell som en slutprodukt, kommer jag utnyttja projektet till att arbeta med modell som ett arbetsredskap som utvecklas under projektets gång.

Koppla samman

Målet med projektet är att på ett effektivt sätt koppla ihop stadsdelarna Flemingsbergsdalen och Visättra. Jag vill att invånare och besökare till områdena enkelt ska kunna röra sig mellan dem, och att det förväntade stadslivet i Flemingsbergsdalen ska kunna ge positiva effekter på grannområdet. Projektet drivs framåt av två olika teman, upplevd trygghet och tillgänglighet. Naturområden, som inte är underhållna, har dålig belysning och ligger svår terräng har en tendens att inge känslor av otrygghet, och dessutom är de ofta otillgängliga. Det är projektets målsättning att definiera olika sätta att arbeta med upplevd trygghet i den byggda miljön, och sedan implementera dem i projektområdet. Slutresultatet ska vara en trygg och tillgänglig miljö, skapad för människorna i området.

Bild 2. Exempel från Projektområdet. Inofficiell trappkonstruktion i landskapet. Fotograf Ellen Forsberg.

Ellen Forsberg

Mitt namn är Ellen Forsberg, och jag går mitt femte år på KTH Arkitektur i Stockholm. Från och med mitten på januari 2020 så gör jag mitt examensarbete ”Koppla Samman – Ett kritiskt stadsplaneringsprojekt i en tid av förtätning” med stöd av Mats Lundgren på Huddinge kommun och handledare Frida Rosenberg och Erik Stenberg på KTH Arkitektur.