KTH kurser

Vi har två kurser med olika omfattning:

”Säkerhet och Trygghet i Praktiken” 7.5 hp (AG1152)

 ”Säkerhet och Trygghet i Praktiken” 2.5 hp (AG115V)

Kurserna behandlar säkerhet och trygghet ur ett interdisciplinärt perspektiv med fokus på boende- och stadsmiljö. I kurserna kopplas teori till praktik med hjälp av fallstudier och föreläsare från praktik och akademi. Kurserna riktar sig till studenter inom samhällsplanering, kriminologi och (landskaps-) arkitektur samt till praktiker inom kommuner, brottsförebyggande organisationer och polisen.

Vad är skillnaden mellan kurserna med 2.5 och 7.5 högskolepoäng? För båda kurserna är cirka hälften av kurstillfällena online/virtuellt och hälften på plats (KTH huvudcampus). Kursen för 2.5 poäng består av 67 timmars arbete medan den för 7.5 har 201 timmar (inklusive inläsning, skriftliga uppgifter, lyssna till och delta i seminarier/föreläsningar, etc). Studenterna som tar kursen för 7.5 poäng genomför ett slutprojekt som tillämpar teorin i praktiken medan 2.5 kursen fokuserar mest på föreläsningar och inläsning.

En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven – en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att bli ett brottsoffer är ett hot mot just dessa fundamentala rättigheter. Om du blir ett brottsoffer beror bland annat på vem du är, var du är och när du är där. I kurserna tittar vi på de sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet samverkar med varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Liksom vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara för brott än andra, är bestämda platser större brottsmåltavlor än andra delar av staden. Specifika fysiska och sociala miljöegenskaper identifieras och studeras för dessa platser i förhållande till brottshändelser och/eller otrygghet. Vi granskar kritiskt mer än tre decenniers teorier om brott och miljöer för att bygga upp kunskap vilket leder till mer medvetna handlingar vid planering för säkra miljöer.

För båda kurserna är cirka hälften av kurstillfällena online/virtuellt och hälften på plats (KTH huvudcampus). Kurserna använder sig av ”blended learning” på tre olika sätt. För det första kombinerar de online digital media med traditionell så kallad Face-to-Face-kontakt, samt fältarbetsmetoden. För det andra används både engelsk och svensk litteratur. Slutligen är kurserna baserade på både akademisk och praktisk kunskap.

Grundkurslitteratur:

Öppen för sen anmälan via antagning.se.

Frågor? Kontakta info@sakraplatser.abe.kth.se f fältarbetesmetoden ör mer information

Kursansvarig: Prof Vania Ceccato