Säkraplatser Priset 2021

Vi är glada att informera att vinnarna av 2021 års Säkraplatsers pris är:

1st. pris-             Hajna Finta & Kajsa Jonsson   och   Emil Holmlund

2nd. pris              Victória Loureiro Cardoso (certifikat)

 

Motivering till priset

Att vara ute. En explorativ studie av HBTQ+nattlivets roller och förutsättningar i 2010-talets Stockholm av Hajna Finta and Kajsa Jonsson, KTH

Utifrån ett normkritiskt perspektiv och med stöd av gedigna kunskaper, stort engagemang och en omfattande empiri bidrar studien med en mångdimensionell geografisk analys som visar att mångfalden och tryggheten som staden erbjuder sakta utarmas så att villkoren för att vara ute påverkas av vem man är. Därför anser juryn att Hajna Finta and Kajsa Jonsson förtjänar att vinna Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson år 2021 för studien ’Att vara ute. En explorativ studie av HBTQ+nattlivets roller och förutsättningar i 2010-talets Stockholm’

 

Ready or not? Swedish municipalities and developers’ readiness for planning a safe and secure public environment av Emil Holmlund, KTH

’Holmlunds examensarbete fokuserar på Community Rediness i relation till CPTED. Han har utgått från ett gediget datamaterial med kommuner som bas, vilket i analysen kompletteras med kvalitativ intervjudata från ett antal större privata aktörer. Den statistiska analysen visar på flera intressanta (och ibland oväntade) resultat, vilka Holmlund resonerar tänkvärt kring. Examensarbetet stärker vikten av att arbeta med readiness bland intressenterna innan större förändringsarbete påbörjas – oavsett om det gäller arbetssätt, planeringsprocesser eller verksamhetsfokus. Därutöver anser jag att examensarbetet är såväl välstrukturerat som välformulerat. Texten är lättläst och innehållet presenteras logiskt och koncist. Ett sant nöje att läsa!’

 

Light, visibility and perceived safety av Victória Loureiro Cardoso, KTH

’Uppsatsen har ett tydligt fokus på den byggda miljön och kvinnors upplevelse av trygghet. Utifrån resultatet, att belysningens utformning spelar roll för kvinnors upplevelse av det offentliga rummet, här i form av busshållplatser, lyfter författaren fram vikten av att skapa urbana miljöer med hänsyn tagen till olika gruppers upplevelser av miljön. Genom att uppmärksamma betydelsen av belysning för kvinnors upplevelser av vardagsaktiviteter kan Loureiro Cardosos uppsats bidra till att kön i större utsträckning tas hänsyn till i utformandet av platser. Författaren visar prov på att kunna hantera olika metodologiska ansatser. Resultaten bygger på en fallstudie av busshållplatser som analyseras utifrån belysningen, en enkätstudie och intervjuer med personer som befinner sig på platsen, men resultaten kan appliceras på liknande platser generellt och är inte endast giltiga för den aktuella platsen. På så vis kan resultaten användas när nya platser ska planeras, utformas och användas för att på bästa sätt möjliggöra jämställt användande av offentliga platser’

Priset delas ut den 29:e oktober 14.00-15.00 i Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

or

Live-stream via KTHplay

Hälsningar

Vania Ceccato

Samordnare för Säkraplatser nätverket