Plats, tid & brott

Den goda nyheten är att brott – ett av de största hot mot en stadskvalitet – inte händer slumpmässigt. Brott följer regelbundna mönster, de händer på vissa platser och tider. Om de förhållanden under vilka brott inträffar kan bättre förstås och motverkas, kan de övergripande säkerhetsförhållandena på en plats förbättras. Detta kräver kunskap som är kontextbaserad, med andra ord, måste vi veta var dessa händelser inträffar, när de inträffar och även förstå vem som påverkas mest av dessa händelser. När man tittar på brottsgeografi av en stad, vilken stad som helst, ser man tydliga mönster. Man ser till exempel att vissa områden är mer utsatta för brott än andra (t.ex. stadskärnor), brott händer vid vissa typer av platser (t.ex. knutpunkter) och ofta, vid mycket speciella mikro platser (t.ex. vissa gatusegment) ibland med rejäl brottskoncentration. Vi tror att dessa platser med hög koncentration av brott kan göras säkrare om vi vet tillräckligt om dem, deras natur i termer av vad som händer där över tiden.  Detta kan åstadkommas genom att ändra dem gällande dessa egenskaper så det blir svårare för att brott begås på dessa platser.

Lika viktigt är att vara medveten om att brott följer regelbundna mönster över tid. Som all annan mänsklig verksamhet, beror brott på mönster i individers rutinaktiviteter. Utnyttjandet av resurser kan förbättras om vi till exempel vet att fickstölder oftare händer vid rusningstid på busshållplatser än under resten av dagen. Ett liknande resonemang kan göras för vecko- och säsongsmönster för brott. Vi vet till exempel att konflikter når ofta en topp när människor träffar varandra på fritiden, på kvällar, helger och helgdagar. Detta tidsmönster speglar människors rutinaktivitet i staden och inte minst, uppkomst av brott. Men även om alla dessa nödvändiga villkor för brott är på plats, kanske brott inte händer, hur kan man förklara detta? För det första, miljön påverkar oss inte alla lika. För det andra, vi är mobila och tillbringa olika tid i många miljöer med skilda och varierande kriminogena egenskaper. Ju mer vi vet om individers aktivitetsmönster och deras regelbundna aktiviteter, desto bättre kan vi förstå brottsdynamiken. Den tekniska utvecklingen skapa nya möjligheter att följa individers aktivitetsmönster över tiden och förutse var brott ska hända. Av stor vikt för Säkraplatser nätverket är att utveckla nya metoder inom situationsbaserad brottsprevention som kan bättre arbeta med stora flöden av information över tid och rum.