Plats, tid och brott

Den goda nyheten är att brott – ett av de största hoten mot stadskvaliteten – inte händer slumpmässigt. Brott följer regelbundna mönster, de händer på vissa platser och tider. Kunde man bättre förstå och motverka de förhållanden under vilka brott inträffar, kan de övergripande säkerhetsförhållandena på en plats förbättras. Detta kräver kunskap som är kontextbaserad, med andra ord, måste vi veta var dessa händelser inträffar, när de inträffar och även förstå vem som påverkas mest av dessa händelser. När man tittar på brottsgeografi av en stad, vilken stad som helst, ser man tydliga mönster. Man ser till exempel att vissa områden är mer utsatta för brott än andra (t.ex. stadskärnor), brott händer vid vissa typer av platser (t.ex. knutpunkter) och ofta, vid mycket speciella mikroplatser (t.ex. vissa gatusegment) ibland med rejäl brottskoncentration. Vi tror att platserna med hög koncentration av brott kan göras säkrare om vi vet tillräckligt om dem, deras natur i termer av vad som händer där över tiden. Detta kan åstadkommas genom att ändra dessa egenskaper så det blir svårare för att brott begås på dessa platser.

Lika viktigt är att vara medveten om att brott följer regelbundna mönster över tid. Som all annan mänsklig verksamhet, beror brott på mönster i individers rutinaktiviteter. Utnyttjandet av resurser kan förbättras om vi till exempel vet att fickstölder oftare händer vid rusningstid på busshållplatser än under resten av dagen. Ett liknande resonemang kan göras för vecko- och säsongsmönster för brott. Vi vet till exempel att konflikter ofta når en topp när människor träffar varandra på fritiden, på kvällar, helger och helgdagar. Detta tidsmönster speglar människors rutinaktivitet i staden och inte minst, uppkomsten av brott. Men även om alla dessa nödvändiga villkor för brott är på plats, sker kanske inga brott. Hur kan man förklara detta? För det första påverkas inte alla på samma sätt av en miljö. För det andra är vi mobila och tillbringar olika mängd tid i många miljöer med skilda och varierande kriminogena egenskaper. Ju mer vi vet om individers aktivitetsmönster och deras regelbundna aktiviteter, desto bättre kan vi förstå brottsdynamiken. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter att följa individers aktivitetsmönster över tiden och förutse var brott ska hända.

Det är viktigt för Säkraplatser att utveckla nya metoder inom situationsbaserad brottsprevention som kan bättre arbeta med stora flöden av information över tid och rum.