Staden som en säker plats

Säkerhet är en kvalitet hos städer. Säkerhet betyder bokstavligen ”utan oro” eller ”bekymmerslös” vilket är exakt hur vi känner på platser som är fria från faror och utgör en liten risk för skada eller ingen skada alls. Vi förväntar oss från städer att de ska tillhandahålla säkra platser, livliga platser med attraktionskraft och mångfald som en följd av att ett stort antal människor möts för olika ändamål. Därför sammanfaller betydelsen ”bekymmerslös” med innebörden av själva staden1, en innebörd som i grunden är mångfacetterad. Dessa karakteristika för staden omvandlas till kvaliteter och blir en anledning till att fler och fler människor bor i tätorter. Numera bor 54 procent av världens befolkning i städer, en andel som väntas öka till 66 procent fram till 2050. Sverige har haft den starkaste urbaniseringen i Europa sedan mitten av 2000-talet.

sakerhet1

Samtidigt har världen bevittnat växande hot mot de grundläggande egenskaperna hos städer och mindre samhällen. Oavsett om det är de ”gamla” hoten, såsom att bli utsatt för brott eller ”nyare” hot som terrorism, naturkatastrofer eller andra typer av skador, kräver dessa nya förutsättningar ett nytt sätt att hantera och reagera på risker och farhågor i det dagliga livet. Ett brett och komplext utbud av kunskapsförsörjning måste vara på plats för att ta itu med hot i samhället som lamslår samhällen och påverkar människors liv. Det är ett grundläggande krav för konstruktion och stadsplanering för att kunna planera, bygga och förvalta miljöer så att de kan vara inkluderande och säkra för alla. Det är också en viktig del för att kunna utveckla och utvärdera aktuell forskning och metoder för att ta itu med dessa problem och tillhandahålla bättre underlag för framtida åtgärder.

Nätverket Säkraplatser syftar till att bidra till uppfyllandet av dessa mål och vi räknar därför med din kunskap och erfarenhet, vilket är avgörande för nätverkets framgång. Framför allt möjliggör och stärker vi relationer mellan forskare och praktiker, men också mellan andra experter vars uppgift är att göra samhället tryggare, inkluderande och mer hållbart.

_ _ _ _ _ _ _ _

1 Cowan, R. (2005) The dictionary of urbanism. Tisbury: Streetwise Press.