Staden som en säker plats

Säkerhet är en kvalitet hos städer. Säkerhet betyder bokstavligen ”utan oro” eller ”bekymmerslös” vilket är exakt hur vi känner på platser som är fria från fara eller erbjuder ingen eller liten risk för skada. Vi förväntar oss från städer att de ska tillhandahålla säkra platser, vitala platser med attraktionskraft och mångfald som en följd av ett stort antal människor möts för olika ändamål. Därför sammanfaller innebörden av säkerhet ”bekymmerslös” med innebörden hos staden själva1, en innebörd som i grunden är mångfacetterad. Dessa karakteristika för staden omvandlas till kvaliteter och blir en anledning till att fler och fler människor bor i tätorter. Numera bor 54 procent av världens befolkning i städer, en andel som väntas öka till 66 procent from till 2050. Sverige har haft den starkaste utvecklingen av urbaniseringen i Europa sedan mitten av 2000-talet.

sakerhet1

Samtidigt har världen bevittnat växande hot mot de grundläggande egenskaperna för städer och mindre samhällen. Oavsett om det är de ”gamla” hoten, såsom att bli utsatt för brott eller ”nyare” ettor som terrorism, naturkatastrofer eller andra typer av skador, kräver dessa nya förutsättningar ett nytt sätt att hantera och reagera på risker och farhågor i det dagliga livet. Ett brett och komplext utbud av kunskapsförsörjning måste vara på plats för att ta itu med hot i samhället som lamslår samhällen och påverkar människors liv. Det är ett grundläggande krav för konstruktion och planering för att kunna planera, bygga och förvalta miljöer så att de kan vara inkluderande och säkra för alla. Det är också en viktig del för att kunna utveckla och utvärdera aktuell forskning och metoder för att ta itu med dessa problem och tillhandahålla bättre underlag för framtida åtgärder. Säkraplatser nätverk syftar till att bidra till uppfyllandet av dessa mål och vi räknar därför med din kunskap och erfarenhet vilket kommer att vara avgörande för nätverkets framgång.

_ _ _ _ _ _ _ _

1 Cowan, R. (2005) The dictionary of urbanism. Tisbury: Streetwise Press.