Syfte

Syftet med Säkraplatser nätverket är att förbättra kunskapsbasen kring situationsbaserad brottsprevention bland lokala aktörer i Sverige, vilket i slutändan arbetar för att skapa säkrare miljöer. Detta mål uppnås genom:

  1. Information och kunskapsspridning – Att dela information och forskningsresultat till säkerhets- och trygghets experter som arbetar med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder lokalt, dvs. trygghetsamordnare, poliser, stadsplanerare och andra praktiker.
  2. Anpassad utbildning – Tillgång till anpassade kurser för att förbättra kunskapsbasen gällande situationsbaserade förutsättningar för brott och metodkunskap bland KTH studenter med fortlöpande utbildning för planerare och praktiker (vidareutbildning).
  3. Utveckling av forskning & metod – Forskningsutveckling inriktad mot området brott och plats, situationsbaserade förutsättningar för brott samt initiativ gällande prevention i samarbete med nationella intressenter. Av stor vikt är utvecklingen av nya metoder inom situationsbaserade brottsprevention.
  4. Utvärdering av praxis – Utvärdering av vad som fungerar och inte i praktiken inom situationsbaserad brottsprevention med fokus på principer om kön och social jämlikhet och säkerhet som en individuell rättighet.
  5. En nationell och internationell knutpunkt för kunskap och information – Att tillhandahålla en länk mellan intressenter bland forskare och samhället i stort. Syftet med nätverket är också att etablera och förstärka kopplingar med internationella nätverk genom att erbjuda kurser utomlands samt organisera nationella och internationella seminarier och konferenser samt erbjuda arenor för kunskapsspridning inom Sverige.