Hörnstenarna i nätverket

Säkerhet är en grundläggande mänsklig rättighet – att få känna sig fri från risk och rädsla för fara är avgörande för alla människor och en förutsättning för det moderna samhället. En säker miljö gör det möjligt att uppfylla de mest grundläggande individuella behoven – en säker bostad och en säker stadsmiljö som tillåter fri rörlighet.

Förståelse för förutsättningarna för brott – brott förekommer inte i ett vakuum. De händer på vissa platser och tider. Om de förhållanden under vilka brott inträffar kan undvikas, kommer de övergripande säkerhetsförhållandena på en plats förbättras. Detta kräver kunskap som är kontextbaserad. Stad och land utsätts inte för brott på samma sätt. Dagens situation betyder nya metodologiska utmaningar. Säkraplatser nätverket och KTH erbjuder en enastående plattform för nätverket i en metodologiskt stark forskningsmiljö med yrkesverksamma som arbetar tvärvetenskapligt.

Systematiskt situations-baserat perspektiv – Både brottsprevention genom platsanpassad design, så kallad CPTED (Crime Prevention Through Environmantal Design), och situationsbaserad brottsprevention fokuserar på att, redan under planeringsstadiet eller på en redan befintlig plats, minska riskerna för brott. Medan CPTED mer allmänt associeras med stadsplanering och arkitektur, menas med situationsbaserad brottsprevention alla åtgärder som leder till att reducera antalet tillfällighetsbaserade brott, oavsett om det rör sig om utformande, förvaltning- eller till och med polisiärt arbete, som syftar till att göra det svårare eller öka riskerna med att begå brott. Liknande synsätt kan användas för att förbättra människors trygghetsuppfattning.

Kunskap kräver ett interdisciplinärt förhållningsätt – att göra platser säkrare är en grundläggande uppgift för nätverket. Att garantera säkerhet är inte en uppgift för ett enskilt forskningsområde eller samhällsaktör. Det krävs kunskap från många områden inom forskning: kriminologi, sociologi, psykologi men även geografi, arkitektur och planering, statistik, allmän ingenjörskunskap och datavetenskap. Säkerhet kräver också ett samordnat samarbete mellan flera samhällsaktörer som arbetar inom gemensamma ramar för att förebygga brott och främja upplevd säkerhet.

Säkerhetens och trygghetens intersektionalitet (Intersectionality of safety) – Det finns ett behov av att undersöka intersektionalitet gällande utsatthet för brott och upplevd otrygghet. Kunskap om hur, när och varför kön i relation till ålder, klass och etnisk tillhörighet tillsammans kan resultera i att en del personer är mer utsatta för brott och otrygghet än andra behövs.

Tillgängliggöra kriminologi (Translational criminology) – Om vi vill förhindra, minska och handskas med brott, måste vi kunna översätta vetenskapliga rön till politik och praxis. Utövare inom området beskriver utmaningar de möter i sina jobb varje dag, men forskarna utvecklar också nya verktyg och idéer för att övervinna dessa utmaningar och utvärdera deras effekter. Denna process innebär att en framgångsrik spridning av forskningsresultat kan kräva flera strategier. Våra partners inkluderar organisationer från den akademiska världen, statliga myndighet och organisationer samt företag.

Målgrupp

Säkraplatser nätverket riktar sig främst till dig som arbetar med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder lokalt, dvs. trygghetsamordnare, poliser, stadsplanerare och andra praktiker.

Du kan välja att bli medlem och få vårt nyhetsbrev. Bli Medlem här!