Mainpost

Vad skulle du göra ifall du hade den högsta politiska makten i Sverige för en dag?

Vad skulle du göra ifall du hade den högsta politiska makten i Sverige för en dag?

 

Av Vania Ceccato

 

Jag fick den här frågan häromdagen. Vad vill du ändra på, för Sverige i stort eller smått, eller kanske inom forsknings- och utbildningsområdet? Vilken härlig tanke, tänkte jag. Här är en sammanfattning av min önskelista. Om jag hade den högsta politiska makten i Sverige för en dag jag skulle ….

  • Göra otrygghet en obligatorisk aspekt i lagen om markanvändning och konstruktion. Dvs, att skapa nationella riktlinjer för planerare och arkitekter för att ’bygga in’ säkerhet och trygghet som en del av deras dagliga arbete.  Jag skulle skapa riktlinjer som stödjs av Plan- och bygglag från nationell till lokal planeringsnivå kopplat till FN:s 2030 Globala hållbarhetsmål med förankring i forskningens evidens.
  • Skapa ekonomiska incitament för forskning och utbildning inom relation mellan förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet. Se till att kurser inom arkitektur och planering inkluderar aspekter på säkerhet och trygghet. Viktigt att skapa utbildningstillfällen där lärande kring säkerhets- och trygghetsriktlinjer erbjuds för experter som jobbar med byggande och brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder på kommunal och regional nivå.
  • För områden som redan har problem skulle jag önska bättre processer och metoder att använda vid sidan av nuvarande praxis för att förbättra trygghet och även att ta hänsyn till perspektiv från stadens användare. Det är viktigt att se till att skapa kanaler för ”de ohörda rösterna” i planeringsprocess. Implementera metoder där individen (oavsett kön, ålder, osv) är med och kan påverka utformningen.
  • Skapa arenor lokalt och regionalt för diskussioner om nuvarande metoder inom brottsförebyggande arbete – ”vad funkar” och ”vad funkar inte” med evidens från Sverige och andra nordiska länder.
  • Se till att samarbete på lokal och regional nivå förstärkas, bättre samordning med nationell nivå är en nödvändighet. Skapa arenor för diskussioner med Boverket, Trafikverket och BRÅ och andra relevanta myndigheter om strävan mot ökad standardisering av normer och processer vad gäller implementering av säkerhetsaspekter i planering. Identifiera och jobba för att ta bort nuvarande barriärer för samarbete mellan kommun och polisen samt andra intressenter.