Student Blog

Samhällsplanering och urban design för ökad trygghet: En studie av Flemingsberg station

Denna studie undersöker urban design (stadsplanering) i syfte att förebygga brott och förbättra säkerheten i närheten av Flemingsbergs station. Genom att använda BPGUD (brottsförebyggande genom urban design) som ramverk, analyserar studien hur specifika designprinciper kan bidra till att minska brottsligheten och öka den upplevda säkerheten. De studerade principerna inkluderar naturlig övervakning, naturlig kontroll av tillträde, territorial förstärkning och stöd för aktiviteter inom stadsplaneringen.

För att genomföra studien användes en mixad metod som inkluderade en enkätundersökning med 50 regelbundna användare av Flemingsbergs station, samt informella intervjuer med en del av de som deltog i enkäten. Enkätfrågorna utformades för att fånga deltagarnas uppfattningar, erfarenheter och åsikter om hur stationens omgivning påverkar brottslighet och säkerhet. De kvalitativa data som samlades in genom intervjuerna kompletterade de kvantitativa resultaten och bidrog till en djupare förståelse av ämnet.
Resultaten av studien belyser vikten av faktorer som belysning, siktlänkar, öppna ytor och integrationen av offentliga platser och sociala funktioner för att skapa en tryggare miljö. Studien diskuterar också potentiella designlösningar och hur de kan påverka brottslighet och säkerhet i området. Dessutom tas de utmaningar och begränsningar som uppkom under forskningsprocessen upp och diskuteras.

Genom denna studie erhålls insikter om hur stadsplanering kan bidra till att skapa en säkrare och mer trygg miljö kring Flemingsbergs station och kan vara till nytta för framtida designstrategier och brottsförebyggande åtgärder i liknande områden.

 

Jag är Mustafa Mirvais, nyexaminerad inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi och produktion. Nästa år kommer jag att fortsätta min akademiska resa genom att läsa två masterprogram inom finans och industriell ekonomi. Trots mitt tekniska fokus har jag alltid haft ett starkt intresse för säkerhet. Jag ser fram emot att utforska möjligheterna att kombinera min tekniska kunskap med säkerhetsaspekterna för att bidra till en tryggare framtid.