Uncategorised

Hammarby Sjöstad utmaningar och möjligheter

Hammarby Sjöstad utmaningar och möjligheter

Hammarby Sjöstad började byggas 1990, ett område där miljö- och trygghetsfrågor redan då stod högt på agendan. Området är fortfarande under utbyggnad och enligt Stockholms stad bor här idag cirka 21 000 boende, färdigbyggt ska det finnas plats för 31 000.

2018 etablerades den icke vinstdrivande ekonomiska föreningen Snyggt & Tryggt (S&T)  i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Bildandet förleddes av rapporten: Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad – dags att samla alla krafter  som togs fram på uppdrag av bl.a. Sjöstadsföreningen. En ideell intresseförening för bl.a. bostadsrättsföreningar med ca 5 100 lägenheter och närmare 14 000 boende som dess medlemmar.  Rapporten visade att Sjöstaden stod sig väl jämfört med andra områden men att det fanns utmaningar med att behålla området i gott skick. Rapporten visade att det fanns vissa brister både vad det gäller trygghet samt underhåll och att effekterna av dessa brister kunde förvärras om inte ambitionsnivån höjdes. Rapportens rekommendation var att ta tag i existerande problem omgående och att arbeta förebyggande med ständiga förbättringar. Att uppskattningsvis, av de mer än 200 miljoner kronor årligen i samlade insatser som olika aktörer, lägger ner på diverse underhåll av byggnader, skötsel av gator, parker och trädgårdar, hantering av avfall, försäkringar och säkerhetssystem mm skulle kunna minskas genom proaktiva insatser och samverkan och fortfarande kunna hålla området i gott skick.

S &T har som ett mål att genom platssamverkan hålla Hammarby Sjöstad snygg och trygg men även utvecklas till det bättre. Dock visar det sig vara en svårighet även om platssamverkan står omnämnt i Stockholms Stads egna trygghetsprogram 2020 -2023. Troliga orsaker kan vara:

  1. Hammarby Sjöstad ligger lägre i statistiken än många andra områden vad det gäller anmälda brott och bortprioriteras därav av staden.
  2. Det finns inget riktigt affärscentrum i området vilket gör att samverkan, mellan fastighetsägare och privata aktörer mm, kommer längre ner på intresselistan.
  3. Det finns ingen plats/lokaler där föreningar kan mötas och det försvårar dialog med boende och möten över t.ex. generationsgränser.

S&T har sedan uppstarten etablerat en god dialog med de aktörer som har påverkan på området såsom polis, fältassistenter, skolor, fastighetsägare, trafikkontoret, parkförvaltningen, Södermalms trygghetssamordnare, och företagare. Samt har nära samverkan med Sjöstadsföreningen. Under 2021 arrangerade S&T över 20 aktiviteter (tidsåtgång ca 600 timmar). De flesta var ungdoms- och städinsatser men även direkta trygghetsskapande insatser. Dessa var t.ex. uppbackning av Nattvandring i Hammarby Sjöstad, trygghetsvandringar med staden, trygghetsronder i Sjöstadsföreningens Brf:er samt informationsinsatser till föräldrar i Hammarby Sjöstad. Arbetet drivs till mestadels ideellt då medlemsavgifter och andra intäkter till största delen går åt för att täcka kostnaderna för att utföra aktiviteterna.

Med det idoga arbete som S&T utfört sedan start har S&T blivit en känd och etablerad aktör i Hammarby Sjöstad. Det är många boende som tror att S&T redan har en finansiering ifrån t.ex. staden för att hålla igång sin verksamhet. Det är ett gott betyg till S&T men det visar på att det är något som saknas idag i de redan etablerade strukturerna. S&T´s uppfattning är att de som verkar inom stadsdelen gör ett gott arbete men befintliga ansvarsområden och strukturer försvårar samverkan över gränserna vilket gör att enkla åtgärder kan ta mycket lång tid eller ej bli utförda.

Ett exempel är sjangserade gatupratare (reklamskyltar) som är i vägen trottoarer och t.o.m. farliga för gående kan varken tas hand om av parkförvaltningen eller trafikkontoret. Ansvaret för gatupratarna ligger idag hos polisen och som inte har några resurser för detta. Gatupratare kan då stå kvar i eländigt skick år efter år i stället för att t.ex. ansvarig områdesförvaltare får i uppdrag att hantera dessa. Kan man inte ta tag i dessa små problem hur ska man då kunna ta tag i de stora?

S&T vill att vi med gemensamma resurser direkt ska kunna ta tag i det lilla enligt Broken Windows teorin. S&T´s erfarenhet och kunskap säger att ett väl omhändertaget område som visar på god social kontroll ökar trygghetskänslan och möjligheter att bevara området i gott skick. Ett osnyggt område ger motsatt effekt, man bryr sig inte om man skräpar ner eller det blir lite mer förstört – då ingen annan verkar bry sig.

S&T anser att vuxennärvaro för unga är otroligt viktig. Att vi vuxna finns nära på platser där ungdomarna vistas och visar att vi och samhället visar omtanke och bryr oss om dem. T.ex. att man verkar proaktivt genom Nattvandring. Tyvärr har Nattvandring i Hammarby Sjöstad mycket svårt att engagera boende i området. Av Nattvandringens drygt 1000 Facebooksmedlemmar nattvandrar endast ett 10-tal. Då bilden av området att är det är relativt lugnt jämfört med andra orter så engagera sig väldigt få. Men inte heller Hammarby Sjöstad är förskonat från missbruk, rån och andra våldshandlingar. Hammarby Sjöstad hade under hösten 2020 mycket stora ungdomssamlingar samt att oktober 2021 skedde den tragiska dödsskjutningen av artisten Einár, Nils Grönberg i området. Då vaknade man upp bitvis och engagerad sig för stunden med det räcker inte. Ungdomar måste också ges möjlighet att få vare en del av utveckling på de platser där de bor och vistas.

Det viktiga är börja arbeta proaktivt och inte reaktivt, bygga upp befintliga strukturer och samverkan. Se till vilka eventuella problem ett område har, göra orsaksanalyser tillsammans för att identifiera rätt åtgärder. Inte vänta tills det blir värre! S&T önskar därför att vi blir mer medvetna om ungdomars situation. För att kunna göra detta med framgång behövs en regelrätt platssamverkan med många delaktiga aktörer.  Vi måste samverka för att kunna arbeta effektivt med dessa frågor och finnas för våra unga som är vår framtid och nutid. Det finns stora möjligheter om vi tar tag i detta nu.

Selene Samuelsson Hedlund, grundare och VD av EcoBonum AB. Jobbar med hållbarhet och förändringsledning. Engagerad i trygghetsfrågor. Ordförande i Snyggt & Tryggt samt samordnare av Nattvandring i Hammarby Sjöstad.