Brott på tunnelbana 2009-2019 – NY RAPPORT!

Denna studie bedömer den temporala och rumsliga karaktären för brott och händelser av allmän oordning som äger rum i tunnelbanestationer från december 2009 till februari 2019 med hjälp av data som samlats in av SL-tunnelbanesystemet. Denna rapport syftar till att svara på följande frågor:
1. Hur kriminogeniska är tunnelbanestationer?
2. Vilka är de vanligaste typerna av brott och händelser av allmän oordning som registrerats i Stockholms regiondatabas? Liknar det resultaten som hittades i slutet av 2000-talet av Ceccato, Uittenbogaard and Bamzar (2013)?
3. Hur varierar brott och händelser av allmän oordning över tid och rum i det tunnelbanesystemet? Är det liknande det som hittades av Ceccato et al. (2013)?
4. Hur ser mönstren för brott och allmän oordning ut jämfört med de som upptäcktes runt 2009?
5. Vilka är lärdomarna och hur kan de utnyttjas som information för brottsförebyggande åtgärder och åtgärder som främjar förbättring av den uppfattade säkerheten i tunnelbanestationer?

Denna rapport är viktig eftersom den bidrar till den ökande svenska litteraturen om transitbrott och i synnerhet till en bättre förståelse av tunnelbanestationernas natur som kriminogena platser och som “riskfyllda platser” (Block and Davis 1999, Block and Block 2000) eller ‘riskfyllda anläggningar’ (Clarke and Eck 2007). Den första rapporten publicerades Ceccato et al. (2011) och följdes av ett flertal artiklar (Ceccato et al. 2011, Uittenbogaard and Ceccato 2013, Uittenbogaard and Ceccato 2014, Ceccato,
Cats and Wang 2015, Abenoza et al. 2018).
Denna rapport består av fem delar. Vi granskar först litteraturen och föreslår ett konceptuellt ramverk för analys. Sedan introducerar vi Stockholms tunnelbanesystem som fallstudie följt av en beskrivning av studiens metodik. Rapporten presenterar sedan resultaten efter brottstyp, temporära och rumsliga mönster följt av en diskussion om resultaten och lärdomar. Förslag till framtida forskning och förslag gällande design och policy presenteras i rapportens avslutande avsnitt.

Brott på tunnelbana 2009-2019, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology