Elementor #13291

Brott i stad och landsbygd idag

Både urbana miljöer och glesbygd är i ständig förvandling och brott speglar denna dynamik i tid och rum. Världen har blivit mer sammankopplade genom användningen av mobiltelefoner, sociala medier och ett brett utbud av informations- och kommunikationsteknik vilket påstås leda till att risken för att bli ett brottsoffer ökar, och ännu viktigare, ökar oavsett var du befinner dig fysiskt. Detta kan förklara varför människor som bor i Pajala i norra Sverige kan löpa samma risk att bli offer för bedrägerier på internet som människor som lever på Manhattan i New York. Av samma skäl, kan användningen av mobila enheter (t. ex. appar, kameror) för att rapportera händelser när de sker i realtid göra oss till potentiella väktare (eller den platsövervakare); göra oss till vittnen till brott. Men också göra det möjligt för oss att ingripa, ibland kilometer ifrån den plats där händelsen inträffar.

Ändå är stads- och landsbygdsmiljön inte är utsatta för brott på samma sätt. Det finns skäl att tro att vi behöver ett mer nyanserat perspektiv på de typer av brott som förekommer vid särskilda lokala och regionala sammanhang. Vi måste gå bortom förklaringar av brott som grundar sig på befolkningstäthet och tillgång på brottsmöjligheter. Dynamiken i dagens brott måste analyseras genom kunskap om historiska, demografiska, socioekonomiska och kulturella förhållanden för de platser där de förekommer. Några talar om att gränskommuner, till exempel, löper större risk för vissa brott än andra kommuner. Vi tror att dessa speciella sammanhang kan hjälpa till att förklara varför brottsligheten frodas på vissa platser och inte på andra. Lika viktigt är att tänka på att vi lever i en globaliserad värld där vissa lokala brottsvillkor kan kopplas samman till regionala och globala kriminogena hot. Till exempel kan användningen av narkotika i en landsbygd i Sverige kopplas till, och till och med skapa, kriminella organisationer på platser långt bortom de nationella gränserna. Detta innebär att det ibland, för att bekämpa lokala brott, behövs ingripanden på flera nivåer, och åtgärder kan inte begränsas till geografiska gränser.

För att ta itu med brottsligheten tror vi i nätverket Säkraplatser att det i dag behövs samordnade åtgärder för flera samhällsaktörer som arbetar för att förebygga brott och främja säkerhet. För att bättre förstå vilken roll miljön spelar i kriminella handlingar, behöver vi veta mer om förutsättningar för brott, vilka typer av verksamhet som olika platser attraherar samt vilka typer av socialisering som sker på dessa platser över tid innan brott sker. Även om polisen länge har arbetat både reaktivt och proaktivt med situationsförhållanden för brott är polisen inte längre den enda aktör som ansvarar för polisarbetet. Polisiär verksamhet definieras här som ett vidare begrepp som omfattar mer än polismyndigheten, ofta med deltagande av flera aktörer, offentliga och privata, och medborgare, som alla verkar för styrning av säkerhet och trygghet. Det är inom denna konstellation av aktörer som nätverket Säkraplatser har en roll att spela.