Studentblogg

Mysteriet med trygghetsarbete En studie av samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande fältet

Mysteriet med trygghetsarbete
En studie av samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande fältet

Det har kanske aldrig varit lika aktuellt att diskutera trygghet, otrygghet och brottsförebyggande arbete. Det här grundar sig i att svenska samhället kontinuerligt arbetar för att öka tryggheten och minska kriminalitet genom diverse åtgärder. Till följd av detta har det kommit ett lagförslag om att kommuner ska ta mer ansvar för det brottsförebyggande arbetet (SOU 2021:49). De ska vara ledande i samverkan och åläggs ett ökat ansvar för att uppnå syftet med att skapa ett bättre samhälle med låg brottslighet och hög nivå av trygghet.

I förening med det har trygghet och otrygghet blivit begrepp som diskuteras i allt större utsträckning och inom allt fler områden. Det finns en stor drivkraft i det arbetet, men det finns samtidigt en begreppsförvirring som kan skapa svårigheter. Till följd av den här problematiken går det även att skildra en paradox kring att arbeta både brottsförebyggande och trygghetsskapande, då dessa inte alltid går hand i hand. Därav har samverkan blivit en allt mer använd arbetsform och ses ofta som en universallösning.

Utifrån det här blev syftet med vår studie att öka förståelsen av trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vi tittade på hur begreppsförvirringen yttrade sig och undersökte återkommande teman som dök upp i styrande dokument och bland praktikerna. Vi gjorde det utifrån ett empirisk exempel i form av ett samverkansarbete kallad “Effektiv Samordning för Trygghet” i en svensk mellanstor kommun. Vi genomförde observationer och intervjuer och jämför resultaten med dokument som agerar riktlinjer inom trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkansarbeten.

Genom trianguleringen mellan kvalitativa metoder har vi kunnat konstatera att det finns en dissonans mellan på vilket sätt kommuner ska arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande, vad de säger att de arbetar med och hur de faktiskt arbetar.

Efter den här studien kan det kännas som om det är meningslöst att faktiskt arbeta inom det här ämnet. Det är ju omöjligt att göra helt rätt, men vi rekommenderar ändå att aldrig sluta arbeta med att förebygga brott eller att arbeta med att öka tryggheten. Däremot behöver arbetet utvecklas för att kunna bli mer effektivt. Ett sätt för att åstadkomma det är att börjar med att tydligt strukturera upp vad som egentligen arbetas med. Det behövs tydliga definitioner för varje begrepp. Dessa begrepp kan kännas självklara vid första anblicken, men så fort vi börjar granska dem framkommer det att de är mer komplexa och gör dem svåra att arbeta med.

Vi rekommenderar också att det sker ett nationellt skifte inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, där dessa inte längre sammanställs. De är inte samma sak och uppnås inte genom samma åtgärder. Därför skulle det vara enklare om vi helt enkelt separerade dem. På så sätt skulle olika grupper kunna ha sina mål, syften och verktyg för att skapa ett bättre samhälle.

Emma Gustavsson och Erica Törnkvist

Våren 2022 tog vi vår masterexamen i kriminologi från Göteborgs universitet. Vår masteruppsats skildrar hur mycket svårare det är att arbeta med trygghet än vad de flesta kanske tror.