FORSKNINGSHÖRNEThuvudpost

Att främja trygghet i bibliotekens miljö: En utvärdering av MiLKS modell

Att främja trygghet i bibliotekens miljö: En utvärdering av MiLKS modell

Hur kan vi främja trygghet i biblioteket?

Lunch webinar den 23:e februari 2022, 11:30-13:00

Biblioteken spelar en central roll i vårt samhälle idag. De resurser och tjänster som de erbjuder skapar möjligheter för lärande, stöd för läskunnighet och utbildning samt hjälper till att forma de nya idéer och perspektiv som är centrala för ett kreativt och innovativt samhälle. Det är en mötesplats dit människor kommer för att låna böcker, läsa, studera, använda datorer men också bara för att träffas. Även om biblioteken har likartad funktion är de inte lika. Vissa bibliotek är mer drabbade av brott än andra. Hur kan man skapa trygga miljöer i biblioteken?

Högdalen bibliotek är  ett  av  40  bibliotek  som tillhandahålls av Stockholms stadsbibliotek. Biblioteket Högdalen, som ligger söder om  Stockholms  innerstad,  har omkring 200 000 besökare per år  anses vara ett av  stadens  mellanstora  bibliotek. Biblioteket har sedan en tid tillbaka har haft problem med missbrukare som brutit mot trivselreglerna och en detaljerat inspektion från 2017 har pekat på flera andra problem i biblioteksmiljö.

För att kunna förbättra situation har tillämpningen av MiLKS-modellen betytt en satsning på både den fysiska och sociala miljön, inklusive förbättring av ledarskap och besökarnas bemötande genom personalutbildning. MiLKS står för  Miljö – Ledarskap – Kommunikation – Samverkan som också kallas Högdalens modell.

Studiens frågeställningar är följande:

  1. Vilka är de vanligast förekommande typerna av brott och incidenter av allmän oordning i bibliotek?
  2. Varierar bibliotek i brott och incidenter av allmän oordning rumsligt generellt och över tiden? Finns det skillnader mellan bibliotek?
  3. Hur påverkan bibliotekens omgivning brottsnivån? Attraherar dessa miljöer mer brott än andra i staden? Vilken markanvändning och vilka socio-ekonomiska egenskaper nära biblioteken påverkar brottsnivå mest båda i och bibliotekens omgivning?
  4. Vilka är personalens upplevelser/erfarenheter och uppfattningar gällande säkerhetsproblemen och trygghet på biblioteken före och efter åtgärderna?
  5. Vilka är möjliga användningar av resultat och rekommendationer?

Genom att jämföra Högdalens brott- och ordningsstörningsnivå 2017 och 2020 med två andra bibliotek i Stockholm konstaterade vi en större och signifikant reduktion i Högdalen jämfört med kontrollbiblioteken. För att förstå brottskoncentration i närheten av Högdalens bibliotek samt vid de andra biblioteken i Stockholm använde studien geografiska informationssystem (GIS) och regressionsmodeller som pekar på busshållplatser och barer som kriminogeniska platser. Slutligen intervjuade vi personalen (N=6) och frågade besökarna (N=112) om deras uppfattning om säkerhet och trygghet på biblioteken.

Våra resultat tyder på att brott- och ordningsstörning inte bara har minskat utan också förändrats i sin geografi i bibliotekets interna miljö. De flesta besökare känner sig trygga i Högdalens bibliotek och en tredjedel tyckte att det har blivit mindre problem efter förändringarna på biblioteket. Personalen upplevde att utbildningen gjorde dem säkrare på hur de ska agera i vissa situationer men på grund av pandemirestriktioner är inte alla överens om att brottminskning kan relateras enbart till förändringarna i biblioteksmiljön eller personalens arbetssätt. Eftersom ett bibliotek idag  är en multifunktionell mötesplats dit människor kommer för att, bland annat, låna böcker, använda datorer eller mötas, krävs det helt nya angreppsätt för att se till att alla kan känna sig trygga. Läs rapporten här.

Kontakt: Emrah Ercin emrah.ercin@stockholm.se – MILKS modell

and Vania Ceccato vania.ceccato@abe.kth.se för utvärdering