Förebyggande trygghetsarbete i samhällsplaneringsprocessen

Frågor som rör krisberedskap och civilt försvar kopplat till samhällsplanering är inte alltid självklara i samhällsplaneringsprocessen. Det ställs många krav på våra framtida samhällen gällande att de ska vara miljövänliga, smarta, robusta och hållbara. Samtidigt blir vi mer beroende av tekniska tjänster, samhällstjänster blir alltmer digitaliserade, det politiska säkerhetsläget förändras och hanteringen av klimatfrågor går isär beroende på vilket intresse som för talan. 

Hållbar samhällsplanering innebär inte bara kortare restider, ökad kapacitet eller bränsleeffektiva transporter, menar Emilia Nygren, som arbetar som trafik- och samhällsplanerare på ÅF sedan cirka 1,5 år tillbaka. Det innebär även att ha ett starkt uppbyggt skydd mot situationer som anses vara utöver normala förhållanden. I ett ständigt föränderligt samhälle kan dagens hotbilder se annorlunda ut imorgon och innehålla andra komplexa dimensioner. Därför är det av vikt att bygga robust från början. För att klara av störningar behöver samhället bevaka, förbereda och anpassa sig efter den utveckling som vi idag går mot.

Genom att i ett tidigt planeringsskede ta höjd för en helhetssyn och identifiera vilka samhällsviktiga verksamheter som är beroende av den infrastruktur som det investeras i kan vetskapen om potentiella risker öka. I sin tur leder detta till en ökad sannolikhet att bättre klara av framtida påfrestningar och en ökad kunskap och förmåga hos olika aktörer att hantera krissituationer.

Vill du veta mer, kontakta gärna Emilia Nygren, emilia.nygren@afconsult.com.