Södermanlands län visar exempel på det regionala brottsförebyggande arbetet

Sedan 1 januari 2017 har länsstyrelserna haft ett samordningsuppdrag för det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. Ett regionalt brottsförebyggande nätverk finns nu i Södermanland vilket består av kommunala samordnare för det brottsförebyggande arbetet samt länets kommunpoliser. De träffas fyra gånger per år samt samarrangerar en dag där övriga aktörer bjuds in i länet för kunskapspåfyllnad och inspiration och uppmuntran till samverkan över kommungränserna. Tillsammans med övriga länsstyrelser i Mellansverige och Örebro universitet arrangeras under våren inspirationsdagar för lokala och regionala aktörer i lokalt kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Detta för att ytterligare sälerställa nivån på arbetet.

I mars arrangeras även en dag om våldsbejakande extremism, VBE, då CVE (Centret mot våldsbejakande extremism) kommer och föreläser och där det sedan hålls workshops i hur man tar fram lägesbilder för att få en bra överblick över problematiken med VBE. Kommundialoger genomförs även i länets kommuner, i samverkan med ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)-samordnare och tillsynshandläggare för alkohol och tobak på länsstyrelsen.

Där utgår man från den regionala ANDTS-strategin som tagits fram. Under dialogen påvisas vikten av samverkan och samverkansprocessen utifrån Samverkanshandboken. Det finns nu även ett nationellt handlingsprogram, ”Tillsammans mot brott”, för det brottsförebyggande arbetet.

För att veta mer om samarbetet, kontakta Eva-Sara.Beckman@lansstyrelsen.se.