Utvärdering av teknologi och insatser i trygghetsskapande syfte

Övervakning med hjälp av ett smartphonebaserat verktyg (en app), kan användas för att hjälpa medborgare att rapportera in händelser på offentliga platser. Vania Ceccato, forskare på Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH, har forskat på processen och effekterna av sousveillance via en svenskutvecklad app. Hon har studerat och analyserat rumsliga och tidsmässiga mönster av insamlad data under nio månader i Stockholms län med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), och därmed användarnas erfarenheter. Resultaten av forskningen visar att inrapporteringsappen används oftare för att rapportera om en händelse och mer sällan till att förhindra den. Befintliga sociala nätverk i vissa områden är avgörande för att användingen av appen ska spridas, då den ofta används som ett verktyg i grannsamverkansprogram inom områden med hög brottslighet. Dessa resultat pekar på behovet av djupare analys av smartphonedata för säkerhetsinsatser. Mer om forskningen kring ögon och appar på gatorna kan hittas här. En kortfattad analys på svenska hittar du här.

Ceccato, V. (2019) Eyes and Apps on the Streets: From Surveillance to Sousveillance Using Smartphones.   Criminal Justice Review, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0734016818818696

Ett exempel på hur sådan teknologi har använts i brottsförebyggande syfte är samarbetet mellan Safeland (tidigare Trygve) och Linköpings Universitet som tillsammans tilldelats ekonomiskt stöd för utvärdering av effekterna av metoden med Civila Insatspersoner (CIP) i socialt utsatta områden. Södertörns Brandförsvar leder det lokala arbetet med Safeland-CIP i ett område i Södertälje där relationen med blåljusmyndigheter tidigare varit spänd. Sedan tidigare arbetar räddningstjänster i Sverige med Safelands teknologi för räddning, exempelvis vid brand, hjärtstopp eller drunkning med bra resultat. Frivilliga (CIP) rekryteras och får en grundläggande utbildning i HLR och släckning. Samarbetet innebär en bra samverkan mellan lokala krafter och blåljusmyndigheter. Vid akuta händelser larmas CIP genom Safeland om de befinner sig nära platsen för larmet. CIP kan då inleda första åtgärd redan inom några få minuter vid brand eller olycka, vilket ökar möjligheten att rädda liv och egendom. Det lokala samarbetet innebär även att risken för skadegörelse och konfrontationer med lokala ungdomar kan reduceras. I projektet utvärderas även teknologin där Safeland används för inlarmning. Genom att uppkopplade brandvarnare installeras på riskplatser, exempelvis trappuppgångar, kan CIP-gruppen tillkallas för åtgärd direkt i samband med att brand detekterats. För mer information om projektetet kontakta Per Kärrgården, VD på United Eyes AB (Safeland) eller sofie.pilemalm@liu.se, forskningsledare på CARER vid Linköpings Universitet.

Ett annat exempel på ett lyckat projekt kring användningen av en app för att öka tryggheten är i Ystad, där handlarna har senaste åren upplevt en ökning av butiksstölder, hot mot personal och hotfulla situationer. Våren 2017 fick man nog och bad Ystad Köpmannaförening, som organiserar 200 företag inom handel, restaurang och service, att ta krafttag och göra något åt situationen. Tillsammans med butikerna och ett lokalt väktarbolag drog man igång projektet Coyards Butikssamverkan. Projektet innebär ett brottsbrytande kommunikationssystem där butikerna, väktarna, köpmannaföreningen och polisen snabbt och enkelt kan kommunicera med varandra. Appen Coyards introducerades därmed, skräddarsydd för detta ändamål. Genom det möjliggjorda samarbetet kan vardagsbrott uppmärksammas och förhindras. Läs mer om Coyards appen och den brottförebyggande kommunikationen och hur det används här.

Titta gärna på videos från seminarium ”An international seminar on social control in the digital era: An international seminar on social control in the digital era”.