Utvärdering av teknologi och insatser i trygghetsskapande syfte


Övervakning med hjälp av ett smartphonebaserat verktyg (en app), kan användas för att hjälpa medborgare att rapportera in händelser på offentliga platser. Vania Ceccato, professor och forskare på Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH, har forskat på processen och effekterna av sousveillance via en svenskutvecklad app. Hon har studerat och analyserat rumsliga och tidsmässiga mönster av insamlad data under nio månader i Stockholms län med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), och därmed användarnas erfarenheter.

Resultaten av forskningen visar att inrapporteringsappen används oftare för att rapportera om en händelse och mer sällan till att förhindra den. Befintliga sociala nätverk i vissa områden är avgörande för att användingen av appen ska spridas, då den ofta används som ett verktyg i grannsamverkansprogram inom områden med hög brottslighet. Dessa resultat pekar på behovet av djupare analys av smartphonedata för säkerhetsinsatser. Mer om forskningen kring ögon och appar på gatorna kan hittas här.

Ett exempel på hur sådan teknologi har använts i brottsförebyggande syfte är samarbetet mellan Safeland (tidigare Trygve) och Linköpings Universitet som tillsammans tilldelats ekonomiskt stöd för utvärdering av effekterna av metoden med Civila Insatspersoner (CIP) i socialt utsatta områden. Södertörns Brandförsvar leder det lokala arbetet med Safeland-CIP i ett område i Södertälje där relationen med blåljusmyndigheter tidigare varit spänd. Sedan tidigare arbetar räddningstjänster i Sverige med Safelands teknologi för räddning, exempelvis vid brand, hjärtstopp eller drunkning med bra resultat. Frivilliga (CIP) rekryteras och får en grundläggande utbildning i HLR och släckning.

Samarbetet innebär en bra samverkan mellan lokala krafter och blåljusmyndigheter. Vid akuta händelser larmas CIP genom Safeland om de befinner sig nära platsen för larmet. CIP kan då inleda första åtgärd redan inom några få minuter vid brand eller olycka, vilket ökar möjligheten att rädda liv och egendom. Det lokala samarbetet innebär även att risken för skadegörelse och konfrontationer med lokala ungdomar kan reduceras. I projektet utvärderas även teknologin där Safeland används för inlarmning. Genom att uppkopplade brandvarnare installeras på riskplatser, exempelvis trappuppgångar, kan CIP-gruppen tillkallas för åtgärd direkt i samband med att brand detekterats.

För mer information om projektetet kontakta per.kallgarden@safe.land, VD på United Eyes AB (Safeland) eller sofie.pilemalm@liu.se, forskningsledare på CARER vid Linköpings Universitet.