FORSKNINGSHÖRNET

Medborgares upplevelse av kroppsburna kameror bland polis

Trots att det finns relativt lite forskning kring användandet av kroppsburna kameror ökar användandet av dessa bland poliser. Ny forskning i USA pekar på en minskning av polisiära kraftåtgärder samt klagomål från medborgare vid användning av kroppsburna kameror. Däremot saknas det kunskap kring hur medborgare uppfattar och upplever bruket av dessa kameror. En aktuell studie i Florida undersökte medborgarnas upplevelse av kroppsburna kameror och fann att en stor majoritet av respondenterna ställde sig positiva till användningen av dessa.

Bild av fotografen Magnus Grimstedt

En speciell modellering användes för att undersöka vilka faktorer som influerade synen på kroppsburna kameror. Fynden indikerar på positiva upplevelser av polisers uppförande och en ökad polisiär interaktion. Däremot fanns det även en oro kring att privatliv och integritet reduceras i förbindelse med användandet av kameror. Ett annat intressant resultat var att yngre inte ser lika många fördelar med kameror.

Du kan läsa hela studien här: Community Perceptions of Police Body-Worn Cameras: The Impact of Views on Fairness, Fear, Performance, and Privacy. Matthew Crow, Jamie Snyder, Vaughn Crichlow, John Smykla, 2017.

Även i Sverige pågår ett försök med kroppsburna kameror bland polisen, för att läsa mer om det klicka här.