Aktiviteterhuvudpost

¨Säkerhet och trygghet i praktiken” Februari-Juni 2018

 Säkerhet och trygghet i praktiken 6,0 hp (AG1167) 

Safety in the making: Lessons from and for urban planners (AG1167) 

Huvudlärare: Prof Vania Ceccato

 

Motivering 

Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet – att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven – en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att bli ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Om du kommer att bli ett brottsoffer beror bland annat på vem du är, var du är och när du är där. I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet samverkar med varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Liksom vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser större brottsmåltavlor än resten av staden. I denna kurs tittar vi på specifika fysiska och sociala miljöegenskaper för dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vårt synsätt är att miljön inte är det som leder till brott utan snarare ett villkor som ibland uppmuntrar brottsmönster och ibland minskar förekomsten av brott. Om vi förstår dessa villkor bättre, kan vi öka chanserna att på ett mer lyckat sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer.
Vi granskar kritiskt mer än tre decenniers teorier om brott och miljöer för att bygga upp kunskap vilket leder till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer.

Flera framstående forskare i denna kurs bland annat:

Per-Olof H. Wikström är Professor i Kriminologi och verksam sedan 20 år tillbaka vid Institute of Criminology, University of Cambridge, UK. Han var dessförinnan verksam vid Stockholms universitet, Brottsförebyggande rådet och Polishögskolans forskningsenhet. Han är forskningsledare för ett omfattande longitudinell forskningsprojekt som fokuserar på att analysera samspelet mellan individ och miljö för människors brottsdeltagande.

Kursmål och lärandemål
I denna kurs tränas studenter i att arbeta med brotts- och säkerhetsfrågor i offentliga miljöer. Studenter får en bred och kritisk kunskap om variationen gällande teoretiska ansatser, vilka metoder som finns till hands och lär sig från området genom ett par olika exempel. Efter att ha avslutat kursen ska studenterna kunna:
• Förstå innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt bortom den analyserade skalan.
• Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga teorierna och metoderna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer samt om situationell brottsprevention.
• Ha en förståelse för intersektionalitet inom säkerhet och utmaningarna som detta kan leda till för planeringsutövande.
• Använda KTH plattform för ’blended learning course’
• Använda sina nya färdigheter i ett slutligt projekt samt kommunicera dessa (skriftligt och muntligt).