PRAKTIKHÖRNET

Situationellt brottspreventionsarbete hos länstyrelserna

Ser över detaljplaner ur ett brottsförebyggande perspektiv

Stefan Borgman

På Länsstyrelsen i Halland berättar Stefan Borgman, regional samordnare för brottsförebyggande, om sitt jobb. I detta ingår självklart att samordna lokala aktörer och sprida kunskap till dessa.

Förutom detta så har Länsstyrelsen i Halland beslutat att Stefan ska arbeta med samhällsplaneringen i Halland. Rent praktiskt görs detta inom ramen för det samråd som kommunerna har med Länsstyrelsen enligt Plan- och bygglagen, när de planerar samhället. Kommunerna skickar aktuella handlingar, vilket kan vara allt från översiktsplaner till bostadsförsörjningsprogram, men det absolut vanligaste är detaljplaner, för samråd. På Länsstyrelsen skickas dessa sedan ut på internremiss till medlemmarna i Länsstyrelsens ”Plangrupp” som består av representanter från en mängd enheter och kompetenser. Stefans uppgift är att titta på handlingarna, primärt ur ett brottsförebyggande perspektiv, vilket betyder utifrån CPTED:s principer. Förutom detta tittar han på planernas helhet ur ett socialt perspektiv. Ofta handlar det då om i vilket sammanhang planen finns. Exempel kan vara vilka målpunkter för barn som finns inom och utanför planen och hur tillgängligheten till dessa är ur ett barnperspektiv. Utifrån detta skriver Stefan ett internt yttrande som i sin tur blir del av Länsstyrelsens gemensamma yttrande. Eftersom sociala frågor som dessa, inklusive brottsförebyggande frågor, inte är en ingripande grund för Länsstyrelserna så är hans del av yttrandet endast rådgivande för kommunerna. I samband med detta så skickar han även sitt interna yttrande kring planen till den aktuella kommunens samordnare för brottsförebyggande arbete så att de vet hur han tänker kring den aktuella planen i deras kommun. Vill du veta mer, kontakta gärna Stefan, stefan.borgman@lansstyrelsen.se.

Samordnar LänsBrå

I Västmanland, inom ramen för samordningen av det brottsförebyggande arbetet, ansvarar Länsstyrelsen för samordning av LänsBrå som är ett regionalt nätverk för samverkan mellan representanter för länets samtliga kommuner och Polismyndigheten. LänsBrå träffas vid fyra tillfällen under året, två halv- och två heldagar. Nätverket har under 2019 haft fokus på utveckling av det lokala brottsförebyggande arbetet genom ett antal utbildningsinsatser, omvärldsbevakning samt erfarenhetsutbyte och dialog kring gemensamma utmaningar. Arbetet har resulterat i att kommunerna arbetar och utvecklar arbetet med lokala lägesbilder i samverkan med polisen och andra relevanta aktörer på lokal nivå. För 2019 har länsstyrelsen prioriterat bl.a. utbildning i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, utbildning i orsaksanalys, samverkan för stora städer i Mellansverige, trygga evenemang, utveckling av arbete med situationell brottsprevention, utveckling av arbetet med lägesbilder inom ramen för EST (effektiv samordning för tryggheten) samt av arbetsformer för arbetet med sociala risker.

Konferens för mellanstora städer om situationell brottsprevention

Länsstyrelserna i Södermanlands, Dalarnas, Örebro, Värmlands, Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län, har under året anordnat en tvådagarskonferens för mellanstora städer på temat situationell brottsprevention. Målgruppen för konferensen var kommunpoliser, brottsförebyggande samordnare, samhällsplanerare och politiker med ansvar för brottsförebyggande arbetet i kommunen. Konferensen var väldigt uppskattad av deltagarna med många bra föreläsare och konkreta förslag på åtgärder. Det finns ett fortsatt behov av kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring framgångsrika exempel på kommunalt tvärsektoriellt arbete. En av deltagarna utryckte det som att det finns behov av fördjupning om gestaltning och funktioner men även strategier och styrning.

Gemensamma satsningar för förebyggande arbete vid festivaler

På initiativ av Västerås stad har Länsstyrelsen inom ramen för den brottsförebyggande samordningen samt Länsstyrelsens våldsuppdrag, bistått kommunen med stöd i samband med kommunens förebyggande arbete med de två större evenemangen Cityfestivalen och Summer Meet i Västerås. Detta samarbete ledde till en del gemensamma satsningar inför och under festivalen. Arbetet har även resulterat i en gemensam budskapsplattform “Allas fest”, allas trygghet med fokus att lyfta trygghetsåtgärder.

En del i arbetet har även varit att utveckla samverkan med civilsamhället. Civilsamhällsorganisationer har under festivalen haft en del extra satsningar/aktiviteter i området mellan festivalområdet och resecentrum. Arbetet är av vikt då samverkan mellan festivalarrangörer, kommunen och civilsamhället är en viktig bidragande faktor för att öka tryggheten vid större folksamlingar. Flera har utryckt uppskattning att få en kopp kaffe och en pratstund med en trygg vuxen på vägen hem från festivalen. Från kommunen och deras samverkansparter efterfrågas en fortsatt samverkan med Länsstyrelsen i syfte att stödja utvecklingen av trygghetsarbetet vid stora evenemang.

Under året har en mindre arbetsgrupp med representanter för kommunen (brottsförebyggande samordnare och stadsplanerare), säkerhetsansvarig på allmännyttan och länsstyrelsen arbetat med frågan kring utveckling av situationell prevention i Västmanland. Arbetsgruppen har tittat främst på vilka behov som finns i Västmanland och vad länets aktörer behöver prioritera. Det som arbetsgruppen konstaterar är att det finns behov av kompetensutveckling kring situtionell prevention. Länets aktörer i samarbete med Länsstyrelsen kommer att genomföra en fortbildningsdag i början av mars 2020. Länsstyrelsen har ett brett uppdrag i att utveckla brottsförebyggande arbetet med fokus på att minska brottslighet och öka tryggheten i länet. Läs mer: BRÅ.se: Intervju med Sanela Cerimagic om rollen som BF-samordnare.