PRAKTIKHÖRNET

Bilbränder i Södertälje

Idag drabbas nästan varje område i Sverige drabbas av bilbränder. Bilbränder har en negativ påverkan på oss människor och samhället och kan leda till många negativa konsekvenser. En av konsekvenserna är att det påverkar tryggheten och säkerheten i ett område och detta leder i sin tur till att folk avstår från att vistas i området. Det kan även påverka prisläget på bostäderna. Den ökande problematiken kring bilbränder är ett tecken på att vi måste bör undersöka närmare varför det sker och vilka insatser som skulle kunna göra skillnad.

Detta är ett allvarligt problem som har diskuterats av många professorer och poliser och den kan klassas som ett “wicked problem”, dvs. ett komplext problem som inte går att lösa med etablerade lösningsmetoder, utan det behövs nya lösningsmetoder och ny strategi och material för att kunna kanske lösa det.

Det är vidare viktigt att kolla på problemet med hänsyn till den fysiska miljön. Enligt teorier från Jane Jacobs och CPTED kan det vara möjligt att påverka ett områdes utsatthet. I detta fall borde det även vara möjligt att kunna påverka förekomsten av bilbränder. I en rapport av Khaldoon Mhajar och Goncagül Maasoglu inom kursen Säkerhet och Trygghet i Praktiken på KTH, valdes Södertälje ut för att undersökas närmare då denna stad enligt statistik ligger högt gällande antal bilbränder.

Statistiken från Magnus Lundin, ansvarig för bilbrandsstatistiken i Södertälje, har visat hur många anmälda bilbränder som skett i Södertälje varje år från och med 2015. Det finns inte en direktlösning för de parkeringar som är utsatta för bilbränder. Det finns förslag på hur det kanske går att lösa eller minska antalet bilbränder. Lösningarna som vi har tänkt på är att sätta kameror vid parkeringar eller anställa personal (d.v.s. ordningsvakter) för varje parkering. Det skulle kosta en hel del att anställa en vakt vid varje parkering som har utrymme för ca 60 bilar men detta kommer att leda till mindre klimatpåverkan i sin tur. Om en parkering brinner i Hovsjö släpps en stor del koldioxid ut. Förutom klimatpåverkan påverkas även tryggheten och säkerheten i området negativt.

Bilbränder ger många negativa konsekvenser i området och en av dessa är att försäkringspriserna för de som bor i Södertälje ökar. Bilbränder påverkar området negativt. Många vill inte flytta till områden med hög andel bilbränder. Samtidigt som det sker bilbränder i området så påverkas tryggheten också för detta område. Bilbränder leder i sin tur till prisminskning på bostäderna och man kan se det i Hovsjö som är ett utsatt område för bilbränder.

Bilbränder kan förekomma av många olika anledningar. Södertälje som område med många utsatta delar, där bland annat Hovsjö som vi besökte räknas in. Ett utsatt område karakteriseras av en rådande problematik och även en högre koncentration av kriminella. En låg socioekonomisk status, trångboddhet och uppkomsten av oönskade händelser är vanligare i utsatta områden (Polisen, 2017). Dessa faktorer kan leda till en ökad social oro i området som i sin tur leder till vandalism och bilbränder. Några av de mest drabbade parkeringarna i Södertälje var parkeringen i Hovsjö som efter ett flertal bilbränder stängdes ner för ett par år sedan. En del av området har numera inte utsedda parkeringsplatser för sina bilar utan de får parkera längs gatorna. Att garaget är stängt hindrar dock inte uppkomsten av bilbränder och vi kunde även se spår av en uppbrunnen bil när vi var på plats. Ur en synvinkel från CPTED, Jane Jacobs och rutinaktivitetsteorin så saknas en ordentlig naturlig övervakning. Bilder från Google Maps visar att den närmsta byggnaden till parkeringen har kortsidan vänt mot parkeringen. Det betyder att det är få fönster som ser platsen. Dock finns en byggnad med långsidan mot parkeringen, men då den är hög och ligger på ett visst avstånd ger den intrycket av distans och även om en person ser en händelse kan det vara svårt att ingripa.

Att bilbränder inträffar ger vidare en ökad social oro i området. Det kan ge effekten som kriminologer skrivit om i ”Broken Windows”- teorin. Medvetandet om händelsen eller rester från en uppbrunnen bil kan ge intrycket av stök och otrygghet. Ett sådant område sänks i värde och ger intryck av att ingen bryr sig om området. Vilket i sin tur leder till att det blir enklare för fler brott att ske enligt Broken Windows-teorin. Det förvärrar situationen.

Slutligen kan slutsatsen dras att parkeringsplatser i redan utsatta områden har en tendens för ökad social oro och då parkeringsplatserna ligger längre ifrån byggnader eller saknar helt eller delvis en naturlig övervakning. Enligt polisen bränner folk sina bilar för att få pengar från försäkringen.