PRAKTIKHÖRNET

Arbetet för en tryggare station i Rinkeby

Situationen blev ohållbar ur arbetsmiljösynpunkt för framförallt polis och MTR-personal vid tunnelbanestationen i Rinkeby i Stockholm då problem med öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng var bestående. Det påbörjades då ett trygghetsarbete utifrån Brås handbok för orsaksanalys. En handlingsplan togs på så sätt fram och situationen på platsen har nu förbättrats. Arbetet påbörjades under hösten 2018 efter en stökig sommar där spärrpersonalen upplevde utsatthet och polisen hade svårt att arbeta ostört. Det baserades bland annat på ökad kameraövervakning och förenklade rutiner för orosanmälan till socialtjänsten. Orsaksanalysen handlade om att identifiera vilka som stod för störningarna.

MTR och lokalpolisen i Rinkeby inledde ett samarbete för att hitta tillbaka till ett normalläge, där situationen på stationen skulle vara som vilken annan station i Stockholm som helst. Andra aktörer såsom SL, Securitas, FastPartner, Stockholm Framtid Järva och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning var också inblandade i arbetet. Handlingsplanen har uppdaterats utifrån hur läget förändrats på platsen och innehåller både sociala och situationella insatser från de olika aktörerna. Det som är tydligt i arbetet är att samtliga aktörer så som spärrvakter, fältarbetare och poliser, upplevt en förbättring på platsen och i arbetsmiljön. Thomas Ahlskog, trygghetschef på MTR, menar att utan en ordentlig orsaksanalys hade de samma resultat inte åstadkommits även om det är mycket arbete kvar. Resultaten kommer att utvärderas framöver.

Dock går det nu att konstatera att arbetet har lett till bättre samförstånd mellan spärrvakter och ordningsvakter liksom större förståelse för varandras uppdrag och befogenheter. Enligt lokalområdespolischef Christoffer Bohman har den tidigare trenden för våldsbrott och personrån minskat till stor del. Satsningen har varit lyckad utifrån de samverkande aktörernas insatser och målet är att få till en utväxling för att säkerställa effekterna av insatsen. Den största utmaningen framöver ses vara att fortsätta arbetet och inte avsluta det på grund av redan upplevda förbättringar. Dessutom anses det viktigt att följa upp lägesbilden och rapportera eventuella händelser vidare till polisen och trygghetscentralen samt att ge ett fortsatt stöd till personalen och uppmana dem att fortsätta skriva händelserapporter, enligt Thomas Ahlskog.

Ett viktigt utvecklingsområde framöver är att hitta samverkansforum för MTR:s personal och ordningsvakterna som har fasta tjänster i Rinkeby. Under hösten kommer eventuellt mobila ordningsvakter kopplas till Rinkeby torg, vilket innebär att området för insatsen utökas successivt.

Stockholms stad har även ansökt om att göra området kring stationen till ett så kallat LOV3-område, vilket innebär att området patrulleras av ordningsvakter med utökade befogenheter. Utmaningen där blir då att säkerställa samarbete mellan dessa ordningsvakter och CSG:s ordningsvakter i tunnelbanan samt med polisen.