PRAKTIKHÖRNET

BRÅs regionala brottsförebyggande arbete

2017 fick Brå ett breddat uppdrag av regeringen att bedriva brottsförebyggande arbete. Utöver redan befintlig stödverksamhet, innebär detta flera nya uppdrag, varav ett handlade om att utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer på regional nivå utifrån identifierade angelägna utvecklingsbehov. I detta ingår flera olika stödinsatser – återkommande nätverksträffar, utbildning, råd och stöd samt ökad förmåga att kunna delta i de regionala konferenser och projekt som görs gentemot lokala aktörer; kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle. Nätverksträffarna sker i samarbete med SKR och två av polisens utvecklingscentrum i syfte att stärka samarbetet mellan regional och nationell nivå. På dessa har även en rad andra aktörer deltagit, bland annat Kriminalvården, Socialstyrelsen, Delmos, Jämy, Svensk handel, Säkraplatser, Boverket och Riksidrottsförbundet. Ofta deltar också lokala aktörer med goda exempel utifrån det tema som träffen fokuserar på. Träffarna bidrar med kunskap och goda exempel och dialog sker kring hur ett effektivt arbete kan bedrivas utifrån intentionerna i regeringens brottsförebyggande program. Syftet har även varit att deltagarna ska få bättre kunskap om vad som sker på länsstyrelser, i kommuner och inom polisen och frivilligsektorn på det brottsförebyggande området. Vill du veta mer om det regionala arbetet som bedrivs regionalt så finns förra årets arbete beskrivet i BRÅs årliga rapport sidorna 37 – 44. Kontakta Linda Lindblom, linda.lindblom@bra.se för mer information.

För att veta mer om deras arbete under Coronakris, lyssna på Melker Laborys podd här