huvudpost

”Säkerhet och trygghet i praktiken” i 2021 – Anmäl dig via antagning.se

Kurs ”Säkerhet och trygghet i praktiken” i 2021

Höstens upplaga av kursen Säkerhet och trygghet i praktiken hölls 100% på distans på grund av Covid-19, och innehöll även en mindre omfattande upplaga om 2,5 hp för praktiker. Totalt slutförde 13 studenter kursen, varav 3 genomförde den nya, kortare varianten. Kursen bestod av 7 delar som riktade in sig på olika forskningsområden inom. Läs här om kursen enligt studenterna och Jacob Hassler som var kursassistent. The final projects can be downloaded here. 

KTH kurs ”Säkerhet och Trygghet i Praktiken” (AG1168) 7.5 hp, på KTH.

Kursen  behandlar hur man kan åstadkomma trygga miljöer.

KTHs Kurswebsidan

Kursen behandlar säkerhet och trygghet ur ett interdisciplinärt perspektiv med fokus på boende och stadsmiljö. I kursen kopplas teori till praktik med hjälp av fallstudier och föreläsare från praktik och akademi. Kursen riktar sig till studenter inom samhällsplanering, kriminologi och (landskaps-) arkitektur samt till praktiker inom kommuner, brottsförebyggande organisationer och polisen.

Sent anmälan via antagning.se

En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven – en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att bli ett brottsoffer är ett hot mot just dessa fundamentala rättigheter. Om du blir ett brottsoffer beror bland annat på vem du är, var du är och när du är där. I denna kurs tittar vi på de sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet samverkar med varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Liksom vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara för brott än andra, är bestämda platser större brottsmåltavlor än andra delar av staden. Specifika fysiska och sociala miljöegenskaper identifieras och studeras för dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vårt synsätt är att miljön inte är det som leder till brott utan snarare ett villkor som ibland uppmuntrar brottsmönster och ibland minskar förekomsten av brott. Om vi förstår dessa villkor bättre, kan vi öka chanserna att på ett mer lyckat sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decenniers teorier om brott och miljöer för att bygga upp kunskap vilket leder till mer medvetna handlingar vid planering för säkra miljöer.

Kursen består av åtta tillfällen, fyra ’face-to-face’ möten och fyra online-möten. Det är en ’blended learning course’ på tre olika sätt. För det första kombinerar kursen online digital media med det traditionella så kallade Face-to-Face-kontakten samt fältarbetsmetoden. För det andra används både engelsk och svensk litteratur. Slutligen är kursen baserad på både akademisk och praktisk kunskap.

Anmäl dig senast den 15 july 2021 via antagning.se.

Kontakta info@sakraplatser.abe.kth.se för mer information

Kursansvarig: Prof Vania Ceccato