FORSKNINGSHÖRNET

Centrala stationer är tryggare

Visste du att inbyggda trappor mellan stationsbyggnad och plattformar på stationen ökar trygghet hos resenärer medan pågående ombyggnadsarbeten sänker den? Dessa är resultat från en ny studie om resenärers trygghet på tågstationer som gjorts av KTH. Analysen visar att tryggheten även ökar om det finns ett kafé eller en restaurang med bordssittning. Den här analysen är en del av forskningsprojektet ’Perifera stationer’ som baserats på en intervjuundersökning  på avresande tågresenärer. Resultaten presenterades av KTH forskaren Oskar Fröidh på Stockholm Symposium of Criminology i Juni 2017.

Intervjuundersökningen genomfördes hösten 2016 på ett urval av 14, sedan 1990 nya eller ombyggda, järnvägsstationer, främst för medeldistans eller långväga tågresande i Sverige. Passagerarnas upplevda trygghet var en av frågorna i undersökningen som i övrigt behandlade flera aspekter kring lokalisering av stationen. En linjär regressionsanalys (med OLS) visade att ett konstruerat trygghetsindex (Perceived Station

Security, PSS) förklaras av ett antal fysiska faktorer i stationsmiljön. Individuella eller socioekonomiska faktorer är dock för vaga för att bli signifikanta, vilket motsäger flera andra forskningsresultat. Den estimerade modellen med PSS-index är signifikant men modellens förklaringsgrad är låg och resultaten ska följaktligen tolkas som preliminära. Exempel på miljöfaktorer som ökar PSS-index är om stationen har inbyggda trappor mellan stationsbyggnad och plattformar och om det finns ett kafé eller en restaurang med bordssittning på stationen, medan pågående ombyggnadsarbeten sänker PSS-indexet. Avståndet till stadens centrum eller lokalt centrum har också betydelse. Perifera stationer har i allmänhet ett lägre index än centralt belägna vilket visar att den upplevda tryggheten är något större på stationer som ligger centralt i staden.

Oskar Fröidh (Forskare, KTH Järnvägsgruppen) och Vania Ceccato (Urbana och regionala studier, KTH)