PRAKTIKHÖRNET

BID och CCTV i Sofielund

Exempel på:                       BID + Kameraövervakning

År:                                       2014 –

Plats:                                  Sofielund, Malmö

Medverkande aktörer:       Polis, Fastighetsägare Sofielund,Malmö Stad

Bakgrund

Sofielund är ett bostadsområde i centrala Malmö som enligt polisen klassas som ett särskilt utsatt område. Fastighetsägare i stadsdelen startade år 2014 en förening, Fastighetsägare Sofielund, för att samverka mot brottslighet och öka tryggheten i området. Föreningen kallar sig själva en BID, men i en svensk form. Ett år efter det att föreningen upprättats fick polisen tillstånd av länsstyrelsen att sätta in övervakningskameror på vissa utsatta gator i området. Detta var ett av de första försöken i Sverige med kameraövervakning under alla timmar av dygnet, 7 dagar i veckan. Forskare vid Malmö Högskola har gjort utvärderingar av både Fastighetsägare Sofielunds arbete[i] och effekten av polisens kameraövervakning[ii].

Beskrivning

Fastighetsägarföreningen har, sedan den startade, arbetat mycket med säkerhet och trygghetsfrämjande åtgärder i området. Exempelvis har de anordnat trygghetsvandringar, startat ett program för trygghetscertifiering, och infört trafikbegränsningar på vissa gator och stråk. De var också en drivande aktör i upprättandet av kameraövervakningen, genom påtryckningar mot Malmö stad. Ett annat initiativ, med syfte att skapa en tryggare och mer trivsam stadsdel, var införandet av ’städpatruller’, med uppdrag att hålla området rent och snyggt.

Kameraövervakningen har, enligt intervjuer med poliserna i området, underlättat och gjort deras jobb säkrare. De menar också att de sett en positiv förändring i området sedan kamerorna installerades, någonting de boende som också intervjuats inte håller med om fullt ut. De håller till viss del med om att det blivit tryggare i området, men är mer skeptiska än polisen till kameraövervakningens roll i detta.

Utmaningar

  • Öppen narkotikahantering och försäljning i området
  • Stor otrygghet bland boende och fastighetsägare

Resultat

  • Resultatet av fastighetsägarföreningens arbete med BID är svårt att fastslå, utvärdering visade positiva resultat på ett antal områden (se figur 13.A), men också att det var svårt att avgöra om de kunde kopplas till BID
  • Kameraövervakningen tycks ha haft en positiv effekt på vissa brott (se figur 13.B). Våldsbrott i den offentliga miljön har minskat något och det har blivit en stor ökning av anmälda narkotikabrott – någonting som i rapporten förklaras av att det blivit lättare att anmäla och åtala specifika brottslingar, och alltså inte att narkotikabrotten ökat i antal.
  • Otryggheten i området har minskat i vissa avseenden
  • Bevis tyder på en förflyttning av narkotikabrott till närliggande, eller mer gömda, områden efter implementeringen av kameraövervakning

 

A: Uppfattade lokala ordningsstörningar bland boende i Sofielund före och efter BID. Andel (%) boende som upplever respektive ordningsstörning som ’något av ett problem’ eller ’ett stort problem’

B: Kameraövervakningens effekt (före-efter) på olika brott i Sofielund. Då det inte gick att urskilja en statistiskt signifikant minskning av några brott efter kameror installerats, visade istället forskare vid Malmö högskola att trendlinjerna för olika brott, före och efter kameraövervakning startat, visar på positiva resultat.

 

 

 

[i] Kronkvist, K., & Ivert, A. K. (2017). Utvecklingen av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund: en effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete. Malmö högskola.

[ii] Kronkvist, K., Nordqvist, S., & Ivert, A. K. (2019). Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde: Uppfattningar, erfarenheter och effekter av polisiär kamerabevakning med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.