PRAKTIKHÖRNET

Hållbara Hökarängen- En uppföljning 2019

Projektet pågick år 2011-2015 och man har sedan följt upp projektet 2019 och undersökt vilka bestående effekter den fördjupade miljösatsningen och insatser som billiga konstnärsateljéer fått, både för området och för enskilda individers sätt att agera i sin vardag. Studien har genomförts med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden var en webbenkät med fokus på att undersöka om aktiviteterna har bidragit till beteendeförändringar hos deltagarna. Den kvalitativa delen av undersökningen skedde genom en fokusgrupp.

Projektets sociala värden var uppenbara. Drygt 40 % uppger även att deltagandet lett till nya samarbeten. Flera deltagare i fokusgruppen nämner värdet av de satsningar som gjordes på konst i området under projektets gång, som ledde till mycket liv i staden. En kvinna berättar att hon bott i området sedan 90-talet och inte trivts tidigare utan upplevde Hökarängen som tråkigt, stökigt och otryggt. Med alla nya bekantskaper, kulturevenemang och andra aktiviteter under projektets gång ökade trivseln och den upplevda tryggheten.

Sådana gemensamma aktiviteter leder till en ökad känsla av gemenskap i området. Det har sin tur skapat fler sociala värden, som en positiv ”platskänsla”, trivsel, samarbete mellan grannar och delvis ökad trygghet. Samtliga av de intervjuade deltagarna uttrycker också en stark känsla av stolthet över sitt område som har genom satsningen fått en tydlig profil, där nu nya verksamheter med inriktning mot kultur och hållbarhetsfrågor etablerar sig i Hökarängen. Flera av de återkommande aktiviteter som startades i och med Hållbara Hökarängen finns kvar och är nu en del av den lokala traditionen, t.ex. Hökarängens dag, Hållbarhetsfestivalen, adventsmarknad och lördagsloppisar.

En återkoppling kring projektet är att istället för att satsa så mycket under kort tid hade en större långsiktighet och någon form av fortsatt stöd varit bättre, t.ex. i form av en möteslokal att träffas i. För att utveckla kunskap rekommenderas att projektet innehåller indikatorer för att följa upp och mäta värdet satsningarna som görs. Dessutom bör fler involveras, så att det blir en större social spridning och en jämnare könsfördelning bland deltagarna.

Läs mer om projektet här.