PRAKTIKHÖRNET

Fisksätra inte längre ett urbant utvecklingsområde – samverkan ger resultat

Jan Landström, Säkerhetssamordnare i Nacka kommun, berättar om Fisksätra där sedan 2006 brottsligheten och otryggheten har minskat markant. Samarbetet mellan Fisksätrabor och polis, kommun och fastighetsägare har varit ytterst framgångsrikt. Oro för inbrott, skadegörelse, våld och misshandel är bara hälften så stor jämfört med fem år tidigare.

Känslan av säkerhet är verklig
Och det är inte bara den subjektiva oron som minskat; Fisksätraborna har reella anledningar att känna ökad trygghet. Alla typer av inbrott, anmälda våldsbrott och skadegörelse har minskat och trenden är både kraftig och stadigt nedåtgående.

Framgångsrik samverkan
Det är medvetna och uthålliga insatser av polis, Nacka kommun och Stena fastigheter tillsammans med Fisksätraborna själva som gett resultatet. Ett ökat säkerhetstänkande hos medborgarna, en bra dialog mellan trappombud, polis och fastighetsägare, nya låssystem och bättre skyltning samt en mer synlig och närvarande polis är några av komponenterna i framgångsreceptet.

Nedan redovisas några exempel på de brottsförebyggande insatser som genomfört och resultaten av dessa

Vad gäller bilinbrott så har man vidtagit gedigna åtgärder i samverkan med Nacka kommun och Stena fastigheter utifrån en checklista för certifiering av P-platser och garage som Nacka kommun tagit fram (Se nedan bifogad checklista, Certifiering av P-platser och garage i Nacka mm).

I garagen har Stena fastigheter satt in kameraövervakning och sett till att gränssnitten, dvs. garageportar och dörrar upp till trapphusen har blivit säkrare. Man kan exempelvis inte ta sig ner i garagen från trapphusen om man inte har en p-plats där.

Stena fastigheter har också lagt stor vikt vid att hålla rent och snyggt i garagen. Vissa gallerförsedda p-platser har tidigare innehållit mycket bråte och skräp. Detta är åtgärdat och förekommer inte idag.

Man har också tillsammans med Stena fastigheter och Nacka kommun gjort en inventering av all skyltning i området så att den är tydlig vilket minskar möjligheten för bilister att bortförklara varför de kör olovligen i området. Detta gör det också möjligt för polisen att vid behov bötfälla.

Vad gäller inbrott i källare så har polisen genomfört ett fördjupat arbete tillsammans med Stena fastigheter och Nacka kommun. Man har utbildat fastighetsskötare och förvaltare kring vilka brottsförebyggande frågor de ska vara uppmärksammade på. Stena fastigheter har efter det byggt om alla källarförråd så att de blir mer sektionerade och så att bara de som äger källarförråden kommer in till sitt källarförråd och några till. Man har bytt till låssystem med elektronisk registrering för respektive hyresgäst så att man kan se vem som varit inne i källarförråden. Låssystem stängs av mellan kl. 22.00 – 06.00 för hyresgäster vilket gör att man inte har tillgänglighet till utrymmena under de tider då flest inbrott inträffade tidigare. Dessa åtgärder har också lett till att källarutrymmena inte längre är tillhåll för folk som tidigare vistats i utrymmet nattetid.

Framgångsrikt arbete med att förebygga brott i skolan genom situationsbaserade insatser

Jan Landström är kriminolog och säkerhetssamordnare i Nacka kommun. Han är övertygad om att utformningen av skollokaler i allmänhet gör skolan mer våldsam och otrygg än den borde vara.
På senare tid har skolan fått ökat ansvar för att kontrollera och fostra sina elever, och både skoldagarna och skolplikten har blivit längre, ändå ser skolbyggnaderna i stort sett ut som de alltid gjort.

I Nacka-, Tyresö- och Värmdö kommun bestämde man sig därför för att gemensamt kartlägga förekomsten av brott och andra kränkningar och elevernas trygghet samt följa upp det brottsförebyggande och trygghetsskapande i två grundskolor i årskurs 7 – 9.

År 2006 genomförds en första kartläggning genom enkäter till eleverna och år 2008 genomfördes en uppföljande enkätundersökning. Med föreliggande rapport är uppdraget fullgjort.

Skolan som brottsplats

Skolan är enligt undersökningar den plats där ungdomar råkar ut för flest brott och också begår flest brott. Detta beror ur ett situationellt perspektiv framförallt på följande faktorer:

Friktion = Många människor inom samma utrymme

Konkurrens = Det råder ett konkurrensförhållande mellan individerna inom detta utrymme

Åldershomogenitet = De flesta brott begås mot jämnåriga tillsammans med jämnåriga.

Brist på vertikal social kontroll = Skolan inrymmer förhållande vis många utrymmen

där det råder avsaknad av vuxenkontroll.

Resultaten av genomförda insatser

Undersökningen visar kortfattat att brottsligheten minskade kraftigt i de skolor där man vidtog situationsbaserade insatser mot de brott som begicks på skolan och de platser där de begicks

  • I skolan hålls ett stort antal jämnåriga och konkurrerande individer inom ett begränsat område, ofta utan att vuxna kan se dem, och det skapar samma typ av ”friktion” som finns i krogköer och på idrottsläktare. Det enda som egentligen saknas för att skolan ska vara en ultimat våldsmiljö är alkoholen. Det är inte oviktigt att jobba med social prevention, men mycket kan förebyggas genom att skollokalerna byggs om så att de blir lättare för elever och personal att se varandra, säger Jan Landström.

Jan Landström anser att det egentligen är lika rimligt att bygga om skolor för att minska de skolrelaterade brotten som det är att bygga om vägar för att minska dödligheten i trafiken. Vill ni veta mer om skolprojektet? Ta kontakt med Jan Landström, tel. 08-718 87 45.

Bilagor:

Checklista: Reducera bilbrottsligheten!

Brottsutvecklingen i Fisksätra 2006 – 2011

Trygg skola – Hur har det gått?, en uppföljning av 2006 års undersökning