PRAKTIKHÖRNET

Besök av Säkraplatser i Järva

I juni besökte Säkraplatser Järva Fastighetsägarföreningen. På mötet utbyttes erfarenheter och Ulf Malm och Lennart Levander berättade om föreningen och deras gemensamma arbete för ökad trygghet i Järva. Stort tack till Ulf Malm och Lennart Levander som sammanfattade texten nedan om deras arbete i område med fokus på rollen fastighetsägare som brottsförebyggare. Stort Tack!

Järva i norra Stockholm består av bostadsområdena Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby. 2006 tog Järvas största fastighetsägare, det kommunägda Svenska Bostäder, initiativ till en omfattande kartläggning av hela Järva. Bland annat undersöktes de boendes sociala liv, upplevda trygghet samt utsatthet för brott. Kartläggningen visade att det fanns stora behov av fler trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i stora delar av Järva, bland annat inom Svenska Bostäders bestånd.

För att underlätta genomförandet av åtgärder sågs behovet av ett utökat och formaliserat samarbete mellan Järvas fastighetsägare. 2007 bildades därför föreningen Fastighetsägare i Järva på initiativ av Svenska Bostäder i nära samarbete med Fastighetsägarna Stockholm. Förebilden till föreningen var två föreningar som några år tidigare bildats i Gamlestaden och Centrala Hisingen i Göteborg samt de Business Improvement Districts (BID:s), som först bildades i Kanada och USA i slutet av 70-talet. I New York har BID:sen, vid sidan av en effektivare polis, varit en viktig faktor för den mycket positiva utvecklingen med kraftigt minskad brottslighet och ökad trygghet i staden de senaste 25 åren. I Stockholm har därefter ytterligare tre föreningar bildats i Skärholmen, Rågsved och Hässelby-Vällingby. Alla fyra föreningar har ett mycket nära samarbete.

Föreningarna är öppna för alla fastighetsägare, såväl kommunala som privata och finansieras helt och hållet av medlems- och serviceavgifter. Detta betyder att föreningarna inte är bidragsberoende utan kan bedriva ett långsiktigt gemensamt trygghetsskapande arbete som alla tjänar på. Verksamheterna bygger på övertygelsen om att det inte är en konkurrensfördel om grannfastigheten upplevs som otrygg, utan tvärtom. Föreningen har en styrelse med medlemsrepresentanter som väljs på en stämma samt ett kansli som arbetar på styrelsens uppdrag. Lokalpolischefen samt de båda stadsdelsdirektörerna är adjungerade i styrelsen.

Fastighetsägare som brottsförebyggare

Ulf Malm & Lennart Levander

Att förebygga brott i ett bostadsområde är en grundläggande välfärdsfråga för de boende. Det är också en fråga som på många sätt berör fastighetsägare. Trygga bostadsområden ger högre status och anseende än ett som är omtalat som otryggt och brottsbelastat. Dessa faktorer påverkar fastigheternas långsiktiga värdeutveckling.

Vår uppfattning är att fastighetsägare länge har varit en underskattad resurs när det gäller att förebygga brott och att öka de boendes trygghet. Varje bostadsföretag, lokalfastighetsägare och bostadsrättsförening kan vidta en rad konkreta och praktiska åtgärder som ingen annan har möjlighet att göra. Samtidigt når en fastighetsägare inte utanför den egna fastighetsgränsen. Därför har föreningen ett mycket nära samarbete med staden, stadsdelsförvaltningarna, polis och andra som har intresse av ett tryggare Järva.

Metod

Fastighetsägare i Järva utgår i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete från rutinaktivitetsteorin (Cohen och Felson) och teorierna enligt ”Fixing Broken Windows” (Kelling och Coles).

Enligt rutinaktivitetsteorin krävs tre omständigheter för att ett brott skall uppstå:

  1. En motiverad gärningsman,
  2. ett tillgängligt brottsoffer eller ett brottsobjekt samt
  3. frånvaro av ”kapabla väktare”.

Föreningen fokuserar i första hand på punkterna två och tre. Våra åtgärder mot brott och otrygghet är offerorienterade. Det innebär att färre människor skall drabbas av brott och känna sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Det skall heller inte vara lika lätt att utsätta andra för brott. Antalet människor som kan tänka sig att begå brott kommer på kort sikt inte att minska. Det ska däremot vara betydligt svårare för barn och ungdomar som växer upp i Järva att inleda en brottskarriär.

Arbetet med att försöka minska antalet motiverade gärningsmän är självklart också viktig, men i första hand en fråga för familjer, skolor och myndigheter.

Kartläggningarna i Järva visar att det finns ett generellt behov av ordning och reda, rent och städat. Skadegörelse och nedskräpning hamnar alltid högt upp när de boende får rangordna problemen i sitt bostadsområde. Därför ligger denna fråga också högt upp på föreningens dagordning.

Åtgärder

  • Grunden i medlemmarnas brottsförebyggande arbete är att ”städa framför egen dörr”. Föreningen bistår med sakkunskap när det gäller belysning, översiktbarhet, skalskydd, låssystem, förvaltning, orienterbarhet m.m. Verktyget som används för detta är trygghetsbesiktningar/certifieringar som genomförs av föreningens egna experter med hjälp av en checklista.
  • För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningarna. Till dessa bjuds boende och ansvariga in på vandringar där skadegörelse, klotter, dålig belysning, igenväxta gångvägar m.m. antecknas i protokoll och åtgärdas.
  • Föreningen samarbetar också med Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna, polisen och enskilda medlemmar för att öka tryggheten på platser som identifierats som otrygga. Åtgärderna kan handla om bättre skötsel, bättre belysning, trafikhinder och en vackrare trädgårdsmiljö.
  • Vi har ett mycket nära utvecklat samarbete med polisen och Trafikkontoret när det gäller att omhänderta stulna mopeder och skrotbilar för att förebygga buskörning och bilbränder.
  • Vi är remissinstans i frågor som berör våra intressen i Järva.
  • Föreningen genomför vidare offentliga upphandlingar som medlemmarna kan ansluta sig till. Detta gäller gemensam bevakning, parkeringsövervakning, hämtning av grovavfall samt städning av miljöstugor. Detta gör att fastighetsägarna direkt kan tjäna på att vara medlemmar samtidigt som vi tillsammans kan arbeta för att kvalitetssäkra och samordna tjänsterna.
  • Föreningen anordnar seminarier och studieresor samt skickar ut nyhetsbrev.
Exempel: Före och efter

Resultat

Järva är idag betydligt renare, mer välstädat och vackrare än för tio år sedan. Flera medlemmar har i det närmaste utrotat källar- och bostadsinbrott och många boende känner sig tryggare.

Lennart Levander, Vania Ceccato och Ulf Malm

Om du vill veta mer om deras arbete, du kan läs mer på www.jarvafast.se