Aktiviteter

”Säkerhet och trygghet i praktiken” 2018

KTH kurs ”Säkerhet och trygghet i praxis – lärdom från och för stadsplanerare”, AG1167.

Kolla schema här   och anmäl dig här

Tid: 22 februari – 25 maj 2018

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm

Kursansvarig: Vania Ceccato

Se vad studenterna tycker om kursen (år 2017)!

Kursens huvudsakliga innehåll

Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet- att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mestfundamentala individuella behoven- en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter frirörelse. Risken att vara ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Beroende på vem du är, när och var du är- allt detta tillsammans- definierar risken avbrottsoffrande. I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund ochidentitet korsar varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Så som vissaindivider och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser somär större brottsmåltavlor än resten av staden. Vidare tittar vi på specifika fysiska ochsociala miljöegenskaper av dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vi åtar osssynvinkeln som säger att miljön är inte en brottsbestämmare utan snarare ett villkor, något som uppmuntrar brottmöjligheter, och ibland minskar dem. Om vi kan förstå dessa villkor bättre, vi kan öka chanserna att på ett mer lyckande sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decennier av teorier om brott och miljöer som ett sättatt bygga upp kunskap till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

– Förklara innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt bortom den analyserade skalan.

– Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga teorierna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer.

– Erhålla en nyanserad syn på brott och säkerhet i offentliga miljöer från en mängd olika perspektiv: användare, vetenskapsmän och utövare.

– Ha en förståelse för intersektionalitet av säkerhet och utmaningarna som det kan påtvinga på planeringsutövande.

– Använda relevant kunskap till att informera planeringsutövande när en handskas med säkerhetsfrågor i offentliga miljöer.

Anmäl dig här