PRAKTIKHÖRNET

SÄKRAPLATSER växer! Vi välkomnar SÄKRAPLATSER VÄST!

SÄKRAPLATSER växer! Brottsförebyggande rådet (Brå) har beslutat att ge utvecklingsstöd för att starta upp en nätverksnod SÄKRAPLATSER Väst, med Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) vid Göteborgs universitet som administrativ bas. Förutom URBSEC representeras i den nya nätverksnoden: Länsstyrelsen Västra Götaland, Polisregion Väst, Räddningstjänsten Storgöteborg och Göteborgs stad.

SÄKRAPLATSER Väst bygger på redan existerande lokal och regional samverkan i väst, och på en vilja till bredare och mer konkret samverkan vad gäller särskilt situationell brottsprevention. Avsikten med nätverksnoden i väst är att dels erbjuda delar av det nationella nätverkets aktiviteter i väst och att vara värd för vissa nationella nätverksmöten; dels utveckla aktiviteter inom det västsvenska nätverket som kan vara av lokal och regional men också nationell nytta och betydelse.

Efter beskedet från Brå har nätverket beslutat om att träffas i slutet av december för att börja planera aktiviteter under 2018. De kommer att likna det nationella nätverkets och utgöras av t ex temadagar, utbildningsdagar, workshops, och seminarier i olika format. Tanken är också att uppnå win-win effekter genom att aktiviteter som medverkande regionala aktörer ändå skulle ha gjort också kan utökas med SÄKRAPLATSER Väst innehåll, t ex för att samordna och informera om att noden finns och vad den syftar till, liksom för att identifiera behov och bygga aktiviteter med fler aktörer i väst.

Det nationella nätverkets styrgrupp och SÄKRAPLATSER Väst kommer nu också att träffas för att diskutera former för den praktiska samverkan om informationsspridning, programplanering osv. Vi kommer i kommande Nyhetsbrev att informera om den fortsatta utvecklingen.

Initiativtagarna till nätverket i väst är Michael Landzelius (URBSEC, föreståndare); Anders Persson (Länsstyrelsen Västra Götaland, Samordnare brottsförebyggande); Camilla Tjernberg (Länsstyrelsen Västra Götaland, Samordnare brottsförebyggande); Thomas Pettersson (Polisregion Väst, Kommissarie vid Regionkansliet); Pernilla Alsterlind (Räddningstjänsten Storgöteborg, Verksamhetsutvecklare); Gunilla Henningsson (Göteborgs stad, Social resursförvaltning, Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande); Rickard Silva (Göteborgs stad, Social resursförvaltning, Utvecklingsledare social utveckling); Katja Ketola (Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret, Chef strategiska avdelningen); Beata Löfmarck (Göteborgs stad, Enhetschef Trygg vacker stad); Lisa Pedersen (Göteborgs stad, Trygghetschef, Stadsdelsförvaltningen Angered); Tobias Johansson (Göteborgs stad, Förvaltnings AB Framtiden, Utvecklingschef Social hållbarhet); Petra Willquist (Göteborgs stad, Försäkrings AB Göta Lejon, Riskingenjör skadeförebyggande); och Charlotta Thodelius (Chalmers, Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik).

Om du vill veta mer om SÄKRAPLATSER Väst , kontakta Michael Landzelius