FORSKNINGSHÖRNET

Ny rapport: Trygg stadsmiljö i praktiken: Visioner, exempel & tips

Rapporten “Trygg stadsmiljö i praktiken: Visioner, exempel & tips” ger en översikt på hur säkerhet och trygghet konceptualiseras och omsätts i praktiken i Sverige. Då målet är att främja säkerhet och hantera otrygghet i våra städer, bör vetenskapliga fynd översättas till policy och praxis samtidigt som utövare på området beskriver sina erfarenheter och utmaningar som de möter i deras arbete med otrygghetsproblem. Ett skäl att läsa rapporten är då pga de användbara tipsen som ges på hur man går från ord till handling när man arbetar med situationsbaserade, brottspreventiva och trygghetsfrämjande åtgärder med fokus på individ och hänsyn till plats- och tidsdynamik. Vidare visas exempel på bland annat visioner och pågående projekt som implementeras i verkligheten mot bakgrund av det aktuella FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Sedan presenteras även innovativa metoder med stort fokus på evidensbaserade åtgärder presenteras. Sist men inte minst presenteras hur planerare och trygghetsamordnare arbetar i kommuner och vikten av kontext i deras arbete mot brott och otrygghet. Läs rapporten här, samt även den relaterade rapportenTeori och praktik för brottsförebyggande & trygghetsskapande åtgärder.

I samband med detta organiserades ett seminarium och inspirationsdag den 11 november av Boverket och BRÅ där de presenterarade en användbar hemsida för praktiker med vägledning kring stadsutveckling, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgarder. Se den nya hemsidan här.

Seminariet visar på ett behov av ny kunskap inom fältet, samt att den kunskap som finns måste komma planerarna tillgodo så att frågor om trygghet och brottsförebyggande arbete kan integreras tydligare i samhällsbyggnadsprocessen. Ann Rodenstedt, forskningssekreterare på Formas avdelning för samhällsbyggnad, en av arrangörerna bakom seminariet, hoppas att det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande, som Formas ansvarar för, ska kunna fortsätta underlätta för samarbeten mellan forskning och praktik. Läs mer om seminariet här.

Så definierar i övrigt Boverket trygghet: ”Trygghet är den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk miljös utformning och användning, genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna erfarenheter, som med andra individers eller mediers beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer.”