FORSKNINGSHÖRNET

Fokusera på områdenas resurser!

Brottslighet i utsatta områden har de senaste åren fått stort genomslag i samhällsdebatten, och det är en fråga som studerats av Manne Gerell vid Malmö högskola som disputerade den 3e februari. I avhandlingen visar Manne Gerell att gatuvåld är vanligare i utsatta områden än i andra bostadsområden, men också att gatuvåld är absolut vanligast i centrala delar av staden. I de centrala delarna av staden, där mycket av gatuvåldet är kopplat till platser med mycket folk och krogar, har mycket brottsförebyggande arbete genomförts, till exempel i form av samarbeten med krögare eller genom ökad polisiär närvaro, så kallad hot spot policing. Men i utsatta områden finns inte lika stor erfarenhet av hur det går att arbeta brottsförebyggande mot våldsbrott.

Gerell visar i sin avhandling att mycket av gatuvåldet i utsatta områden kan förstås utifrån att de boende där inte har tillräckliga resurser eller förmåga för att hantera problem som till exempel ungdomsgäng. En möjlig väg att arbeta preventivt i utsatta områden kan därför vara att fokusera på hur de boende och andra lokala aktörer kan stärkas i sin roll som brottsförebyggare i det vardagliga arbetet. I avhandlingen visas också att såväl de boendes förmåga att hantera lokala problem som förekomsten av anlagda bränder förstås bäst utifrån specifika platser snarare än hela bostadsområden. Även i hårt drabbade områden som Herrgården i Malmö är det bara en begränsad mängd platser där det anläggs bränder, och det är dessa platser som det förebyggande arbetet bör inriktas mot. På motsvarande sätt identifieras enstaka gårdar i utsatta bostadsområden där de boende har gått samman för att tillsammans sköta om gården, och i samråd sköter om blomsterarrangemang, städning och underhåll. På dessa gårdar, där alltså de boende uppvisar en stark förmåga att ta ansvar för sin plats och varandra, är det också mycket mindre klotter och skadegörelse. Sammantaget visar avhandlingen att ett förebyggande arbete i utsatta bostadsområden bör utgå från specifika platser, gårdar eller gator snarare än helt områden, och att det är viktigt att fokusera på de som inte begår brott och stärka deras förmåga att hantera problem, att ta hand om sin omgivning, och inte minst, att ta hand om varandra.

Vill du veta mer om avhandlingen kan du läsa vidare här:

Neighborhoods without community: Collective efficacy and crime in Malmö, Sweden – Manne Gerell, 2017.