Uncategorized

SÄKRAPLATSER Nätverket – Kick-off mötet 27/1

Sammanfattning och förväntningar

Först och främst hoppas vi att du hade en intressant och lärorik dag på vår kick-off och att du blev inspirerad till att fortsätta att ta del av och växa med vårt nätverk. Sen vill vi passa på att tacka alla som skickade in förslag till aktiviteter, både på kick-off mötet och via deltagarundersökningen. Vi kommer att ta hänsyn till alla förslag och se hur vi kan arbeta med dem i framtiden.

Under vår kick-off mötet var vi en härlig blandning av aktörer, allt från poliser och trygghetssamordnare till stadsplanerare och studenter. Åldersmässigt var vi relativt blandade och hade deltagare representerade från alla åldersgrupper. Majoriteten var inom spannet 36-65 år, med några fler procent mellan 36-50. Även könsfördelningen av deltagarna var blandad, av de som svarade på vår deltagarundersökning var 54,3% kvinnor och 45,7% män, vilket tyder på en jämn representation. Geografiskt sett är vi tyvärr inte lika blandade, vi är än så länge koncentrerade till södra Sverige och från storstadsregionerna. Förhoppningsvis lyckas vi så småningom att inkludera deltagare i nätverket från andra delar av landet också.

Det var många av er som svarade på deltagarundersökningen, vilket betyder mycket för oss, speciellt med tanke på att majoriteten av er var nöjda med vår kick-off mötet. Fler än 85% av er som svarade på enkäten var nöjda eller mycket nöjda med dagen och de flesta tyckte att det bästa med dagen var att lyssna på föreläsarna. Följande är några exempel på vad som uppskattades:

”Marie Torstensson och Jerzy Sarnecki var givande liksom Anna Möller, SÖS vars mottagning jag visste lite om. Generellt var alla föreläsningarna intressanta.”

”Intressant att lyssna på Boverket men också hur långt vi kommit sedan Allas vårt ansvar och vad vi fortfarande har som utmaningar”

“Eftermiddagspassens föreläsare (Polisen Farsta; Akutmottagningen för Våldtagna och Det lokala BRÅ i Södermalm tillsammans med Trygve) var intressanta att lyssna på och mest relevanta för mig i min profession.”

”Peter Lindström om den dåliga kopplingen mellan forskning och polisarbete. Boverket och info om Trygve App var intressant för mitt arbete. Malin från polisen i Farsta gav bra och konkret inblick”

”Bredden av olika föreläsare var behållningen, att få veta vad olika organisationer gör. Inledningen med presentationen av nätverket”

Förutom att lyssna på föreläsarna uppskattades det även av er att få veta mer om SÄKRAPLATSER Nätverkets syfte och aktiviteter samt möjligheten att få mingla med de andra deltagarna, men det finns också plats för förbättring. Några av de saker som kan förbättras rörde lokalen och önskemål om bättre ljud och bild. Andra saker vi kan förbättra rör upplägget, såsom mer tid för mingel, tid för paneldebatt och diskussioner, färre och längre föreläsningar, seminarier med ett tema och flera föreläsningar kring temat och till sist en större mångfald av aktörer och presentationer.

De flesta av respondenterna svarade att de tänker dra nytta av vårt nyhetsbrev, detta för att få information om vad som är på gång och nya forskningsrön etcetera. Även våra webbresurser och våra användarlistor ansåg många att de kan dra nytta av. SÄKRAPLATSER Nätverket har redan ett antal resurser på webbsidan samt ett antal planerade aktiviteter som presenteras längre ned i nyhetsbrevet samt på vår hemsida:
www.sakraplatser.abe.kth.se

Frågan angående vilka kurser som önskas rörde främst teman om stadsplanering, bland annat önskas kurser om feministisk stadsplanering, CPTED (Brottsprevention genom arkitektonisk design) samt om hur man kan planera in trygghet i framtida områden. Det önskades även kurser i hur vi kan översätta teori till praktik, med andra ord hur vi kan förstå data och statistik och hur detta kan användas i praktiken. Utöver detta fanns det även önskemål om distanskurser.

Då det gäller vad ni tycker att SÄKRAPLATSER Nätverket kan bidra med till det situationsbaserade preventions- & trygghetsarbetet så finns det två tydliga teman. Det första temat är att nätverket bör fungera överbryggande och kontaktbyggande mellan forskare och praktiker, det andra temat handlar om kunskapsspridning både mellan de involverade i nätverket och till de utanför.

”Polisen har ett behov av att kunna analysera sina data på ett bättre sätt och därefter ha förmågan att omsätta teori till praktik. Jag tror att vi kan få många bra inputs avseende detta från nätverket.”

“Alla resurser finns för att skapa ett säkert och tryggt samhälle. Det som saknas är kunskap, verktyg för samverkan, metoder och en mer värnande samhällskultur. […]”

“Bra kontaktpunkt mellan forskare och praktiker för att förmedla vidare forskarresultat och se till hur de kan användas i praktiken samt att se behov av var ytterligare forskning behövs.”

“Skapa kontakter med de som arbetar med liknande frågeställningar.”

Det kom även in en del mer pragmatiska förslag på vad nätverket kan bidra med:

”Enkla praktiska exempel på situationella principer uppdelat på olika miljöer.”

”Analys och genomgång av den kommande nationella strategin som är på gång från justitiedepartementet”

“Studiebesök hos lokala aktörer runt torg i ytterstaden.”

“Seminarieverksamhet. Uppmärksamma och berätta om det som händer efter ett brott: hur offentliga och sociala skyddsnät stöder de som drabbats av brotten.”

Hälften av er som har svarat på deltagarundersökning skulle dessutom kunna tänka sig att bjuda in Säkraplatser för att ge en föreläsning, i år eller senare under de närmaste åren vilket är ett mycket glädjande besked.