Uncategorized

Samverkan för ökad trygghet i Farsta

Thomas Kultti, Farsta stadsdelsförvaltning

Med bakgrund i att andelen brott och otryggheten hade ökat i Farsta Strand och Stieg Trenters torg, har stadsdelsförvaltningen sammankallat till en lägesgenomgång. De lokala aktörerna polis, fastighetsägare, näringsidkare och trafikkontoret har bjudits in för att gemensamt bilda en arbetsgrupp och genomföra en lägesanalys. Denna inkluderar en analys av brottsstatistik och även intervjuer av lokala målgrupper.

Olika aktörer i området har olika utgångspunkter och infallsvinklar för läget. Polisens bild präglas av otrygghetsfaktorerna narkotika, kriminella grupperingar, skadegörelse, inbrott och trafikrelaterad brottslighet. En annan sådan faktor är vissa ungdomar i grupp med negativ och aggressiv attityd. Upplevd otrygghet och oro i Farsta Strand och Farsta Centrum beror på vistande ungdomar vid tunnelbanan och torget i centrum, där brottslighet främst förekommer.

Samtidigt innefattar handlarnas lägesbild kundernas trakassering, misshandel och rån på kvällstid, den öppna narkotikaförsäljningen på torget och kriminella unga vuxnas närvaro på Stieg Trenters Torg samt snatterier i affärerna. Dessutom togs allmänhetens lägesbild fram genom en insamling av förbättringsförslag gällande trygghetsfrågor, från småbarnsföräldrar, ungdomsrådet och andra lokala aktörer.

Vidare har enligt stadsdelsförvaltningen, andelen orosanmälningar och utredningar ökat markant. Fältassistenter har blivit hotade och beslutat att inte arbeta i vissa miljöer/platser, och fritidsgård har vandaliserats.

Den nämnda arbetsgruppen har enats om att arbeta med tre strategier. Syftet är att återskapa torget till en trygg plats där alla känner sig välkomna:

  • Förbättra torgets miljö och anslutande parkvägar för att skapa förutsättning för torget att bli en öppen och naturlig mötesplats, ta bort ”mörka hörn” och skapa öppna parkvägar. Klotter tas bort. Fastighetsägarna ser över skalskydd.
  • Ökad närvaro av vuxna och aktiviteter som medför minskad attraktivitet gällande torget som ”tillgänglig” plats för normbrytande beteende och kriminalitet. Ett levande torg som tillhör alla! Polisen ökar sin bevakning. Stadsdelsförvaltningens personal, hemtjänst, äldreomsorg etc. uppmanas anmäla allt misstänkt i området.
  • Skapa engagemang och delaktighet hos Farstas strands invånare, föreningsliv och fritid för en trivsam, trygg och stimulerande miljö för alla barn och unga som växer upp i Farsta strand. Fler sociala aktiviteter för unga.

Slutligen, togs en handlingsplan fram baserat på en återkoppling av dialoger och allmänhetens förslag den 20 maj där Stadsdelsförvaltningen, Familjebostäder, Polis, och Trafikkontoret var delaktiga. Det beslutades där att polisen ska öka sin närvaro och bevakning i Farsta strand. De utför även i dagsläget en utredning om tillfällig kameraövervakning. Dessutom, startades en föräldravandring under försommaren och ungdomar har ordnat aktiviteter för unga. Under tiden, tar staden fram förslag till upprustning av torget, medan ett aktivt arbete för att få till torghandel och utomhusservering pågår. Nu när handlingsplanen har satts i verket, återstår det att utvärdera resultaten lokalt genom planerade utskickade medborgarundersökningar exempelvis.

Här är en kort beskrivning av ett omfattande arbete som gruppen genomför i Farsta strand för att skapa ett säkrare & tryggare offentligt rum vid Stieg Trenters torg, baserad på dialoger, samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle.

Kontakt: Thomas Kultti, Farsta stadsdelsförvaltning,  Ekonomi, stadsmiljö och strategi, Stockholm stad, e-post: thomas.kultti@stockholm.se